Publicerad

3 januari 2008

Handelsregler och klimatförändringar

Mistras forskningsprogram Entwined börjar nu bli varmt i kläderna. Forskningens policytema har utkristalliserats och konferenser bokas runt om i världen.

Mistraprogrammet Entwined — Environment and Trade in a world of Interdependence — ska utveckla verktyg som stödjer forskare och intressenter till att integrera miljöaspekter i internationell handel.

Orsaken är ett ökande utbyte av produkter, tjänster, kapitalflöden, teknologi, information — och till viss del även arbetskraft — över landsgränser. Entwineds forskning fokuserar därför på hur den ekonomiska globaliseringen — och dess styrande institutioner — påverkar välfärd, miljö och såväl den lokala, nationella, utvecklingen som den globala.

— Vi försöker upplösa gränserna mellan den akademiska och politiska världen i den här frågan och vill föra över resultat och åsikter mellan de två grupperna, säger programchefen Mark Sanctuary.

Forskningsprogrammet arbetar nu med tre områden som var och ett inkluderar en rad olika forskningsuppgifter. Övergripande handlar det om frågor som exempelvis vad Sveriges regering kan göra eller vad privata företag kan bidra med.

För att föra samman forskning och slutanvändare anordnar Entwined en rad olika arbetsmöten och konferenser de närmaste två åren.

— Dessa evenemang ska dels fungera som forum för att utbyta forskningsidéer, dels hjälpa slutanvändare och forskare att utbyta erfarenheter. Vi planerar till exempel att träffas i bland annat Ghana, Washington och Genève.

Orsaken till spridningen på mötesplatserna är naturligtvis forskningsprogrammets globala perspektiv och de internationella frågeställningarna.

— Det återspeglas även i vårt policytema: Global Environmental Governance and Trade. Det rör exempelvis frågor som hur kan handelsregler användas för att stödja bättre skydd för miljö och så särskilt globala miljöproblem som klimatförändringar, biologisk mångfald etc, berättar Mark Sanctuary.