Publicerad

1 april 2008

Nätverk för forskare

Sedan drygt 30 år tillbaka stödjer International Foundation for Science (IFS) forskare i utvecklingsländer. Genom att samarbeta med Mistra får forskarna tillgång till ett internationellt forskarnätverk.

IFS är en så kallad Non Governmental Organisation med syfte att stödja forskare i utvecklingsländer så att de kan bedriva forskning av hög vetenskaplig kvalitet. IFS stödjer forskarna på flera sätt. Dels ekonomiskt genom ett stipendieprogram, dels genom att stötta forskarna i formuleringen av sina projekt och dels genom att ge dem tillgång till ett internationellt nätverk bestående av forskare från hela världen.
IFS vänder sig främst till unga oetablerade forskare som befinner sig i början av sin karriär.

— De forskare vi vänder oss till har ofta inte så lätt att få internationella forskningsmedel och deras möjligheter att fortsätta forska är därmed små. Vi vill stötta dem till att bedriva forskning som är relevant, av hög kvalitet och som kommer det samhälle där de lever i till del, säger Cecilia Öman, vetenskaplig koordinator på IFS.

Hög vetenskaplig kvalitet
IFS får in cirka 1 400 ansökningar årligen. Varje ansökning granskas först av en grupp sakkunniga forskare, sedan av en vetenskaplig panel och därefter fattar IFS beslut om vilka forskare som ska beviljas stipendier.

— Eftersom vi vill stödja forskare i länder där den vetenskapliga kulturen är under utveckling behöver vi stödja forskarna redan i utvecklingen av sina projekt. Upptäcker vi till exempel potentiellt duktiga forskare men som lämnat in projekt som inte håller tillräckligt hög vetenskaplig kvalitet försöker vi hjälpa forskaren i fråga att revidera sitt projekt och återkomma med en ny ansökan, säger hon.

Den som sedan beviljats stipendium får fortsatt hjälp för att kunna genomföra projekten. IFS erbjuder olika kurser och workshops. Forskarna får även tillgång till viss utrustning, litteratur och även mentorer.

— Vi hjälper dem vidare med att kunna delta i olika vetenskapliga konferenser samt att sprida forskningsresultaten, säger hon. Varje stipendium är på 12000 dollar. Varje projekt beräknas pågå mellan ett och tre år och kan förnyas två gånger. IFS finansieras dels av svenska Sida dels av ett flertal andra organisationer och regeringar runtom i världen.

Mistra erbjuder nätverk
Det yttersta målet med IFS verksamhet är att stärka den vetenskapliga kapaciteten i utvecklingsländer. Det övergripande målet är att bekämpa fattigdom och sträva efter en mer balanserad tillgång till såväl vetenskapliga som andra resurser. Ett krav som IFS ställer är att projekten de stödjer ska vara relevanta för det aktuella landet och bidra till en hållbar samhällsutveckling.

— Vår styrka är att vi jobbar väldigt nära olika lokala organisationer som har god kunskap om vilken sorts forskning det aktuella landet har behov av. Men de lokala forskarna är i stort behov av att få ingå i större internationella nätverk, säger Cecilia Öman.

Därför har IFS samarbetat med Mistra i ett antal projekt sedan år 1997. I det avtal som finns mellan de två organisationerna poängteras att samarbetet bland annat ska stärka svenska forskare i områden som är gemensamma för såväl IFS och Mistra och att de svenska forskarna genom sitt deltagande ökar sitt internationella engagemang.

Ömsesidigt kunskapsutbyte
— Mistraforskarna är en del av och en länk till den internationella vetenskapliga fronten. Det är lätt för oss att hitta kopplingar till Mistras forskning. Den forskning vi stöttar handlar om hantering, bevarande och användning av biologiska resurser liksom vattentillgångar. Vårt gemensamma mål är att skapa starka internationella forskningsmiljöer, säger Cecilia Öman.

Hon betonar att kunskapsutbytet mellan Mistra och IFS-forskarna är ömsesidigt. — De svenska forskarna kan visa vad som går att åstadkomma när man har tillgång till resurser och forskare med IFS stöd kan bidra med kunskap om vad man kan åstadkomma i den miljö som de verkar i.

Fakta

Mistra har finansierat IFS verksamhet sedan år 1997 med cirka 18 miljoner SEK. Forskare från Mistra har deltagit i forskningsprojekt i bland annat Thailand, Sydafrika, Kenya, Nordkorea, Chile. Projekten har berört områden som samhällsvetenskap, livsmedelsproduktion och ekologisk bekämpning av insekter.

Tidigare Mistraprogram som deltagit i samarbetet är bland annat Mat 21 — uthållig matproduktion, VASTRA — vattenstrategiska forskningsprogrammet, SUCOZOMA — Bärkraftig förvaltning av kustresurser, och Biosignal — doftämnen mot skadeinsekter.

Mistra Mistra