Publicerad

29 maj 2008

Mångfald och djurfoder

Under en stor internationell konferens om biologisk mångfald och odling av foder presenterar forskningsprogrammet HagmarksMistra sina resultat.

Den internationella organisationen European Grassland Federation (EGF) förlägger sin 22:a konferens till Uppsala. Under sammankomsten presenterar HagmarksMistra sina forskningsreslutat.

Utbyte av kunskap
EGF är ett forum för bland andra forskare, rådgivare och politiker som har intresse av gräsmarker och deras skötsel, produktion och bevarande. EGF ordnar konferenser och möten för att utöka utbytet av kunskap och erfarenheter mellan olika länder och olika intressegrupper.

Det övergripande temat för konferensen är "Biodiversity and Animal Feed — Future Challenges for Grassland Production". En rad olika ämnesområden kommer att tas upp, exempelvis produktion, kvalitet och konservering av grovfoder, växtnäringsbalanser och miljöaspekter, växtförädling och bioteknik, biologisk mångfald och bevarandefrågor, landskapsplanering, ekonomi samt rådgivning och utbildning.

Betydelsefull mötesplats
— EGF 2008 vänder sig till forskare, rådgivare, beslutsfattare, lantbrukare samt naturvårdare och är därför, utöver en konventionell vetenskaplig konferens, också en etablerad och betydelsefull mötesplats för olika aktörer inom området allmänhet, säger Åke Berg, vice programchef inom HagmarksMistra vid Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, i Uppsala.

SLU står som värd i samverkan med Svenska Vallföreningen. Konferensen genomförs med stöd från forskningsråd, näringsliv och organisationer.

— EGF 2008 är ett unikt tillfälle att ta del av kunskapsläget, visa omvärlden vad som pågår i Sverige, samt att belysa områdets betydelse och utvecklingsvägar för media och beslutsfattare i vårt land, berättar han.

Studieresor
Konferensen innehåller många delar, till exempel diskussion och debatt. Bland annat deltar EU-kommissionär Mariann Fischer Boel i den avslutande diskussionen. En eftermiddag genomförs ett antal studieresor, där man får välja utifrån eget intresse.

I direkt anslutning till konferensen arrangeras också studieresor i väst och i norr, en valldag på Lövsta samt en avslutande rådgivarworkshop.

Mistra Mistra