Publicerad

11 juni 2008

270 miljoner kronor till miljöforskning

Användandet av skogen samt framtidens hem står i fokus för de två nya forskningsprogram som Mistras styrelse har fattat beslut om att finansiera. Styrelsen fattade dessutom beslut om fortsatt finansiering av tre pågående program.

Mistras styrelse beslöt den 9 juni att bevilja högst 60 miljoner kronor för en första fas om fyra år till forskningsprogrammet Future Forests — Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk vid SLU, Umeå Universitet och Skogforsk. Skogen och hur vi använder den står i fokus och programmets mål är att utveckla användbara och hållbara strategier för skogsförvaltning i en framtid som kännetecknas av förändring. Utmaningen ligger i att få skogen att räcka till för många olika behov.

Klimatförändringen, globaliseringen och en allt större konsumtion av energi och råvaror ökar efterfrågan på skogliga resurser. Att intensifiera skogsbruket för att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biodiversitet, rekreation och andra ekosystemtjänster är nödvändigt och en komplex uppgift.

Ödesfråga
- Skogen är en av Sveriges basnäringar och skogsmarksanvändningen är nu en ödesfråga. Skogsbruket kan inte längre ha förtur på markanvändningen utan vi måste använda skogen på nya sätt. Och det är det som Future Forests ska fokusera på, säger Ola Engelmark, vd för Mistra. Förutsättningen för att programmet ska bli av är att skogsbranschen går in med motsvarande belopp som Mistra.

Morgondagens hem
Styrelsen beslutade även att bevilja högst 45 miljoner kronor för en första fas om fyra år till programmet Homes for Tomorrow vid Chalmers. Programmet ska fokusera på hur framtidens hem i en globaliserad värld ska utformas så att de uppfyller människors förväntade behov — samtidigt som resurs- och energiuttag minskas radikalt. Programmet ska titta såväl på de tekniska lösningarna för att nå målet med energi- och resurssnåla hus men samtidigt ta tillvara de estetiska och sociala dimensionerna av våra bostäder.

Mistras styrelse fattade även beslut om fortsättning för tre av Mistras pågående forskningsprogram. Stålkretsloppet blev beviljat högst 55 miljoner kronor för en andra fas om fyra år — under förutsättning att industrin bidrar med lika mycket. Programmets övergripande mål är att bidra till att stålet och de legeringsämnen som följer med stålet, inte försvinner ur kretsloppet. Samtidigt vill programmet få kretsloppet att fungera effektivare.

Bladlöss
PlantComMistra blev beviljat 49 miljoner kronor för en andra fas om fyra år. Programmet syftar till att optimera växternas egna förmåga att framkalla kemiska signaler som motverkar angrepp av bladlöss och dessutom signalerar till bladlössens naturliga fiender om angrepp.

Forskningsprogrammet Sustainable Investments båda delprogram Behaviorial Impediments to Sustainable Investments i Göteborg och Sustainable Investment Research Programme i Umeå blev beviljade 18 respektive 40 miljoner kronor under en andra fas om fyra år.

Forskarna i Göteborg undersöker bland annat vilka hinder som finns för att fler institutionella ägare hållbarhetsanpassar sin kapitalförvaltning och Umeågruppen är inriktad mot finans- och kapitalmarknaden. SI bidrar bland annat till att utveckla bättre analysverktyg och undersöker till exempel i vilken utsträckning det är lönsamt med miljöanpassade investeringar för investerare, företag och miljön.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter Mistra
Clas-Uno Frykholm, tillförordnad VD, Mistra
Tel: 08-791 10 22
Mobil: 070-732 30 02
E-post: clas-uno.frykholm@mistra.org

Kontaktuppgifter till forskningsprogrammen

Future Forests — Sustainable Strategies under Uncertainty and Risk
Beviljat stöd från Mistra: 60 miljoner kronor
Programchef: Tomas Lundmark, SLU
Tel: 0933- 61563 eller 070 - 36317412
E-post: tomas.lundmark@esf.slu.se

Homes for Tomorrow
Beviljat stöd från Mistra: 45 miljoner kronor
Programchef: Greg Morrison, Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 19 37
E-post: greg.morrison@chalmers.se

PlantComMistra
Beviljat belopp från Mistra: 49 miljoner kronor
Programchef: Lisbeth Jonsson, Södertörns högskola, institutionen för livsvetenskaper
Tel: 08-608 45 41
E-post: lisbeth.jonsson@sh.se

Behaviorial Impediments to Sustainable Investments
Beviljat stöd från Mistra: 18 miljoner kronor
Programchef: Evert Carlsson, Gtb universitet
Tel: 031-786 25 56 eller 0705-90 82 24
E-post: evert.carlsson@cff.gu.se

Sustainable Investment Research Programme
Beviljat stöd från Mistra: 40 miljoner kronor
Programchef: Lars Hassel, Handelshögskolan i Umeå, institutionen för företagsekonomi
Tel: 090-786 71 32
E-post: lars.hassel@usbe.umu.se

Stålkretsloppet
Beviljat stöd från Mistra: 55 miljoner kronor
Programchef: Birgitta Lindblad, Jernkontoret
Tel: 08-679 17 00
E-post: birgitta.lindblad@jernkontoret.se

Mistra Mistra