Publicerad

8 oktober 2008

Miljömärkning utvärderas

Inom Mistras forskningsprogram Entwined genomförs just nu en utvärdering av miljönyttan av miljömärkning. Vilka potentialer finns och är märkningen vägledande? De första resultaten visar att märkningen är komplex och har svårt att leda till hållbar konsumtion och mindre miljöbelastande produkter.

I dagsläget finns en rad olika miljömärkningar av produkter i handeln som ska tjäna som vägledning för konsumenterna. I Sverige är vi vana vid till exempel KRAV-märkt, Naturskyddsföreningens Pilgrimsfalk, Nordiska Svanen och EU-blomman för att nämna några.

En fråga som Mistras forskningsprogram Entwined — Environment and Trade in a World of Interdependence — har undersökt är hur effektiv miljömärkningen av olika varor är. Frågan är om miljömärkningen kan vägleda konsumenten att göra det bästa miljövalet ur ett större perspektiv. Det kanske exempelvis handlar om att inte bara välja KRAV-märkt nötkött. Ur vissa miljöperspektiv kanske kyckling är ett bättre val.

Koldioxidkostnad

— Vad miljömärkningen av varor verkligen säger om den aktuella produkten varierar stort. Viss märkning redovisar till exempel hur stora utsläpp av koldioxid varan har "kostat" under produktion och transport, annan märkning innehåller specifikt uppställda krav på tillverkning som giftfri odling eller liknande. Variationen i märkningen gör det svårt för konsumenterna att verkligen göra ett miljöval eftersom de olika miljömärkningarna uppfyller olika kriterier som många gånger är svåra att jämföra med varandra, säger Mark Sanctuary, programchef för Entwined.

En annan fråga som forskarna inom Entwined undersöker är effektiviteten i ett EUs förslag. Det gäller utkastet om att varor som produceras i länder som inte har skrivit på Kyotoavtalet ska beskattas då de förs in till EU. Förslaget är tänkt att både skydda miljön och europeiska företags konkurrenskraft.

Olika mycket

— Men frågan är om detta kommer att skydda EUs industri på ett effektivt sätt och om det kommer att leda till minskade koldioxidutsläpp? Vår rapport visar att olika sektorer påverkas olika mycket och på olika sätt. Beskattar man till exempel en komponent i en vara så kanske tillverkningsprocessen för just den komponenten flyttas till ett annat land som har skrivit under Kyotoavtalet. Då blir det riktigt komplicerat att räkna hur mycket koldioxid som ingår i varje produkt och hur mycket som ska beskattas. Många tror att ett sådant system kommer att bli svårt att implementera. Så frågan är hur effektivt den sortens koldioxidbeskattning kommer att fungera, säger han.

Utåtriktad verksamhet

Den färdiga rapporten om de olika miljömärkningarna kommer att presenteras på en internationell konferens om frivilliga handelsöverenskommelser där Entwined både deltar och är medarrangör. Övriga arrangörer är Trade Standards Practioners Network (som är finansierat av Världsbanken) och ISEAL (International Social and Environmental Accreditation and Labelling Alliance), en icke statlig organisation som varit verksam sedan 2001.
Konferenser av denna typ är viktiga för Entwined. — Dels för att fånga upp idéer och forskningsuppslag men också för att vi får en möjlighet att nå ut med våra resultat till en internationell publik utanför den akademiska sfären. Det pågår så mycket forskning vars resultat förblir okända för det stora flertalet, men vi vill gärna bidra med argument underbyggda av fakta i debatten.

Därför deltar vi ofta i liknande konferenser, säger Mark Sanctuary. Entwined är inriktade på att föra dialog med flera parter. Dels deltar forskarna i "forskningskonferenser och seminarier" dels arbetar programmet med att föra samman forskare med olika tänkta användare, som till exempel Kommerskollegium och andra parter som deltar i förhandlingar om internationella avtal. I juli bjöd de därför in till en större konferens tillsammans med Göteborgs universitet.

Användbara resultat

Ett av målen med Entwined är att bidra till utveckling av verktyg som stödjer svenska och andra europeiska forskare och intressenter att integrera miljöaspekter i internationella handelsavtal. Thomas Hagman, chef på avdelningen för handel och hållbar utveckling på Kommerskollegium anser att samarbetet med forskarna inom programmet är viktig.

— Vi har behov av forskning som är tillämpbar för oss när det gäller handel och klimat på en policynivå eftersom vi i vår tur ger underlag till regeringen som sedan deltar i förhandlingar som sluter internationella handelsavtal. När vi gör analyser på handelsområdet baserar vi dem delvis på källor som till exempel Entwined. För oss är det jätteviktigt att det finns forskare som tittar på det som är aktuellt just nu, som till exempel gränsskattejusteringar och klimat och handel vilket Entwined gör, säger han.

Kommerskollegium deltog bland annat i den konferens som Entwined anordnade i juli och diskussioner om fortsatt samarbete pågår.