Publicerad

22 oktober 2008

Nya nivåer för Urban Water

Forskningsprogrammet Urban Water har efter avslutad finansiering hittat nya former. Resultaten kommer samhället till godo på bred front.

Urban water utvecklade metoder och verktyg för att ta fram underlag för informerade beslut om framtida hållbara va-system i tätorter. Efter forskningsprogrammets slut för tre år sedan bildades konsultföretaget CIT Urban Water Management AB, UWAB.

Tillämpade projekt
Bolaget samägs av Chalmers Industriteknik och ett femtontal av de ursprungliga forskarna. UWAB använder sig av, och vidareutvecklar, forskningsresultaten i tillämpade projekt åt kommuner och andra i Sverige och utomlands.

— Vi verkar i ett brett nätverk där forskare, konsulter och praktiker ingår. Vi driver något som kallas för Urban Water Brukarförening med över 20 medlemmar från kommuner och företag. Brukarföreningen träffas regelbundet för presentationer och diskussioner om utvecklingen inom det breda va-området, säger före detta programchefen Per-Arne Malmqvist.

Glesbygd
Men Urban Waters verktyg utvecklas också vidare i olika projekt och i samverkan med universitet och forskningsinstitut. I flera av de tillämpade projekten har verktygen och metoderna använts också för andra försörjningssystem än stadens vatten och avlopp. Per-Arne Malmqvist berättar att det exempelvis gäller organiskt avfall, vatten och avlopp i glesbygd och i omvandlingsområden samt åtgärder för att anpassa försörjningssystemen till ett förändrat klimat.

Kloka beslut
Urban Waters planeringsstrategi bygger på den så kallade SCA-metodiken (Strategic Choice Advicer) som är ett systematiserat sätt att fatta informerade och grundade beslut.

— Som hjälpmedel används olika beslutsstödsverktyg, från enkla numeriska metoder till grafiska datorstödda metoder. Uppgiften att fatta kloka beslut om framtida va-system är så komplex att ett beslutstödsverktyg gör mycket stor nytta. Våra erfarenheter kommer inom kort ut i bokform, säger han.

Fakta

Mistras forskningsprogram Sustainable Urban Water Management verkade mellan år 1999 och 2005. Ansatsen var tvärvetenskaplig och inbegrep teknologer, natur-vetare och samhällsvetare från åtta olika universitet.

Mistra Mistra