Ekonomi

Nedan finns Mistras ekonomiska riktlinjer. Syftet med avsnittet är att ge stöd för framtagande av budget i program- och projektansökningar till Mistra samt till den ekonomiska redovisning som inlämnas till Mistra en gång per år. Samtidigt ger de ett ramverk för hur finansieringen får användas i ett beviljat program.

Utbetalning och kostnader

Program och centra kan rekvirera medel enligt överenskommen betalplan först efter det att den årliga programplanen har godkänts av Mistra. Programplanen ska inlämnas senast den 1 december varje år, om ingen annan överenskommelse har gjorts. Programvärden ska vidareförmedla de utbetalda medlen till programmets parter för att täcka deras direkta kostnader för programmets genomförande.

Direkta kostnader
Med direkta kostnader för programmet menas bruttolön och lönebikostnader, resekostnader, förbrukningsmaterial, avskrivningar på investeringar i projektet samt övriga kostnader som exempelvis licenser, hyra av särskild lokal, kostnader i samband med seminarier och liknande kostnader.

Bidrag till indirekta kostnader inklusive lokaler
För utlysningar från och med 2018-06-01 bidrar Mistra för deltagande universitet och högskolor med maximalt 175 tkr per heltidsekvivalent och år för täckande av universitets-, fakultets-, institutions-, och avdelningsgemensam administration samt lokalkostnader. För pågående program och centra gäller avtalade bidrag.

För övriga deltagande parter utgår ett omkostnadspålägg baserat på bruttolön och lönebikostnader. I pålägget ska kostnader för lokaler, tele- och datorkostnader, arbetsledning, utbildning samt kostnader för central administration och företagsledning ingå.

För pågående program, centra och projekt gäller avtalade modeller för indirekta kostnader.

Ekonomisk redovisning

Förutom programplanen ska programvärden varje år lämna in en detaljerad ekonomisk redovisning för föregående kalenderår som ska vara Mistra tillhanda senast den 31 mars. Den ekonomiska redovisningen ska vara godkänd av programstyrelsen och avse faktiskt upplupna totala kostnader fördelade på:

  • Bruttolön + lönebikostnader (inga interna avgifter godkänns som lönebikostnader)
  • Resekostnader
  • Förbrukningsmateriel
  • Avskrivningar på investeringar i projektet
  • Övriga direkta kostnader (licenser, hyra av särskild lokal, kostnader        i samband med seminarier mm)
  • Externa tjänster
  • Indirekta kostnader inklusive lokalkostnader

Revision

I programavtalet skrivs det ofta in en paragraf att Mistra har rätt att utse en revisor för granskning av programvärdens åtaganden. Vid revision ska programvärden se till att erforderligt material ställs till Mistras och den av Mistra utsedda revisorns förfogande.

Fler frågor?
Mistras administrative chef, Birgitta Jonsson Palmgren, svarar gärna på frågor som rör budget och ekonomisk redovisning.

 

 

 

 

Malin Lindgren, webbredaktör Mistra.org