Publicerad

20 april 2016

MistraPharma

Programmet avslutades 2015

VAD ÄR UTMANINGEN?

Det finns idag spår av cirka 200 läkemedelssubstanser i sjöar och vattendrag. Läkemedlen sprids i första hand via avloppsvatten eftersom reningsverken i dagsläget inte kan rena bort dessa ämnen. Förekomsten av läkemedelsrester i sjöar och vattendrag är i sig oönskad, men två viktiga frågor är om de låga koncentrationer som återfinns kan vara farliga för djur och växter och om de kan bidra till uppkomsten av antibiotikaresistens.

Forskning inom MistraPharma har visat att en av dessa substanser, levonorgestrel, ett syntetiskt hormon som finns i vanliga p-piller, finns kvar i renat avloppsvatten i koncentrationer som kan göra fiskar och grodor infertila.

Läkemedelssubstanser är generellt sett dåligt undersökta vad gäller miljöfarlighet och de kräver också andra testmetoder än andra kemikalier i miljön på grund av deras specifika farmakologiska egenskaper. Forskningen handlar om att skydda den biologiska mångfalden, men i förlängningen också om att på bred front kartlägga de kemiska substanser som finns i människans miljö.

"Bättre riskbedömningsmodeller ger oss möjlighet att göra val vid förskrivningen som minimerar den negativa miljöpåverkan."
Åke Wennmalm, miljödirektör, Stockholms läns landsting

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Huvudsyftena med MistraPharma är att identifiera läkemedelssubstanser som utgör en risk i vattenmiljön och föreslå strategier för riskminskning. Inom programmet testas läkemedels effekter på fiskar, grodor och vattenloppor. Mekanismer för uppkomst av antibiotikaresistens studeras också med hjälp av molekylärbiologiska tekniker. Dessutom utvecklas nya strategier för tidig identifiering av miljöfarliga läkemedel med syftet att bidra till en förbättrad lagstiftning på EU-nivå.

Programmet innefattar också ett projekt för processteknisk utveckling för kommunala reningsverk så att de ska kunna bryta ned och avlägsna de farligaste läkemedelssubstanserna. Detta arbete pågår både i laboratorieskala och i pilotförsök ute på reningsverken. En av målsättningarna är att ta dessa tekniker närmare implementering.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

MistraPharmas kommunikationsprojekt arbetar för att den nya kunskap som tas fram inom programmet ska nå användarna i en form som motsvarar deras specifika behov, samtidigt som deras önskemål och behov av kunskap når fram till forskarna. MistraPharma har även inflytande i politiska beslutsprocesser genom medverkan i en av expertgrupperna inom den parlamentariskt sammansatta Miljömålsberedningen som ska föreslå regeringens kommande strategi för en giftfri miljö.

De viktigaste användarna av programmets resultat är:

  • Myndigheter, främst Läkemedelsverket, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.
  • Företag/organisationer som renar och använder vatten för att till exempel leverera kommunalt dricksvatten eller rena kommunalt avloppsvatten.
  • Huvudmännen för offentlig hälso- och sjukvård.
  • Läkemedelsindustrin
Automatgenererad bild, ersätt med riktig bild eller ta bort.

– En styrka med MistraPharma är att vi arbetar både med att identifiera risker och med att föreslå åtgärder för att hantera dessa risker, med effektivare vattenrening och ett regelverk som är anpassat för dessa substanser, säger programchefen Christina Rudén.

Programtid:
2008-2015

Finansiering:
Mistra investerar 94,2 MSEK

Programvärd:
SU

Programchef:
Christina Rudén, Stockholms universitet

Programstyrelsens ordf:
Charlotte Unger, Läkemedelsverket

Programansvarig, Mistra:
Christopher Folkeson Welch

Länkar:
Programmets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Mistra Webbredaktör