Forskningsinitiering

Den forskning Mistra investerar i ska leda till en god livsmiljö och utveckling av ett hållbart samhälle. Mistras process för att ta fram nya forskningssatsningar består av sex steg.

Omvärldsanalys

På Mistra sker en kontinuerlig omvärldsanalys för att finna kunskapsluckor där Mistras finansiering kan komma till nytta.

Identifiering av forskningsområden

När Mistra upptäcker att det finns kunskapsluckor inom något av sina fokusområden initierar de en större kartläggning. I nära dialog med forskare, företag, myndigheter och organisationer undersöks behovet av ny kunskap samtidigt som man analyserar och utvecklar idéer och förslag på konkreta forskningssatsningar.

Bakgrundsrapport

Om ett förslag bedöms som intressant vidareutvecklas tankarna med hjälp av en internationell beredningsgrupp. Deras uppdrag är att gör en djupare analys av forskningsområdet och bedöma vilken miljöstrategisk betydelse en eventuell satsning skulle kunna få. Resultatet av deras arbete presenteras i en bakgrundsrapport. Baserat på analysens resultat fattar Mistras styrelse beslut om utlysning ska ske.

Utlysning

Utlysningar annonseras på Mistras webbplats. Där finns även alla förutsättningar och bakgrundsdokumentation som krävs för intresserade forskargrupper ska kunna lämna in en ansökan.

Utvärdering av inlämnade programförslag

När utlysningen stänger vidtar en omfattande utvärdering av inkomna ansökningar. Den genomförs vanligtvis av en internationell panel med experter och deras bedömningsgrund ska vara vetenskaplig kvalitet och möjlig nytta.

Beslut

När arbetet med utvärdering av programförslag är klart gör Mistras styrelse en egen bedömning för att sedan fatta beslut om vilken ansökan som ska beviljas medel.

 

Mistras process för att ta fram nya forskningsteman från start till mål.

 

Områden under vidareutveckling

Nedan följer en lista över de områden som just nu är under vidareutveckling samt vem som är ansvarig för området.

Biobaserad ekonomi, kontaktperson Christopher Folkeson Welch

Miljökommunikation, kontaktperson Malin Lindgren

Idrott och friluftsliv – ur ett miljöperspektiv, kontaktperson Åsa Moberg

Design för en minskad exponering av farliga ämnen, kontaktperson Christopher Folkeson Welch

Landsbygd, matproduktion och livsmedelssäkerhet, kontaktperson Thomas Nilsson