Styrelse

Mistras styrelse ansvarar för verksamhetens inriktning och beslutar om Mistras forskningsprogram

Styrelsen består av tio ledamöter. Två av dessa utses av regeringen varav minst en ska ha en relevant ekonomisk kompetens.

Av de övriga ledamöterna utses två efter förslag av myndighetscheferna vid Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt Verket för innovationssystem. Två ledamöter utses efter förslag av universitet och högskolor.

Tre ledamöter utses efter förslag av Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien medan den sista ledamoten utses av Mistras styrelse.

 

Mistras styrelse sept 2016.

Styrelsen består av:

Johan Söderström, ordf, ABB Sverige

Klas Eklund, SEB, Handelshögskolan Stockholm
Kerstin Johannesson, Göteborgs universitet
Kyösti Tuutti, Lunds universitet, Skanska
Margareta Törnqvist, Stockholm universitet
Sara Ilstedt, Kungl. Tekniska högskolan
Hans Folkesson, Volvo Cars Corporation
Anne-Marie Tillman, Chalmers tekniska högskola
Eva Samakovlis, Skatteverket
Ulf Landegren, Uppsala universitet