Vårt koldioxidavtryck 2017

Hållbarhetsanalysen av våra investeringar bygger till stor del på dialog med våra förvaltare. För att ta fram underlag för dialog använder vi oss av flera olika verktyg, bland annat det koldioxidavtryck som presenteras här.

Mistra ska genom sin verksamhet bidra till en hållbar samhällsutveckling. En viktig del i detta är att som institutionell kapitalägare och investerare vara pådrivande i arbetet för en hållbar finansmarknad. Hållbarhetsanalysen av våra investeringar bygger till stor del på dialog med våra förvaltare. För att ta fram underlag för dialog använder vi oss av flera olika verktyg, bland annat det koldioxidavtryck som presenteras här.

Ett koldioxidavtryck kan göras till exempel för ett företag, en produkt, eller en investering. Genom koldioxidavtrycket kan de totala utsläppen av växthusgaser kopplade till företagets verksamhet, produkten eller investeringen presenteras. För att beskriva detta bör utsläpp relaterade till produktion och leverantörskedja, användning och avfallshantering omfattas, dvs. beräkningen bör göras med ett livscykelperspektiv. För att det ska vara möjligt behöver data finnas tillgängliga och avgränsningar göras på ett relevant sätt.

Det finns ett värde för Mistra i att beräkna koldioxidavtrycket av våra investeringar och vår aktieportfölj i och med att resultaten kan användas som underlag för dialog med förvaltare och företag. Vi ser också att det finns ett värde i att stödja utvecklingen av metodik och en process där finanssektorn tar in klimat och andra hållbarhetsaspekter i diskussioner och beslutsfattande. Genom att efterfråga uppgifter om utsläpp kan dessutom en ökad tillgång till data främjas. Mistra har därför skrivit under det internationella initiativet Montreal Pledge (www.montrealpledge.org) för att stödja utveckling och implementering av uppföljning av växthusgasutsläpp kopplade till investeringar av kapital.

Samtidigt är Mistra väl medveten om de begränsningar ett koldioxidavtryck har. Ett koldioxidavtryck av en investering eller portfölj, så som det ofta beräknas idag, ger inte tillräcklig information om deras klimatpåverkan, bland annat beroende på följande.

  • Metoden är inte framåtblickande utan fokuserar på historiska utsläpp.
  • Utsläpp i företagens leverantörskedja omfattas normalt inte, och inte heller utsläpp från produkter och tjänster.
  • Effekten av sektorval snarare än företagens faktiska klimatprestanda kan dominera en analys av en portföljs koldioxidavtryck.
  • Biogena utsläpp likställs med fossila.
  • Ofullständig rapportering av data.

Mistras koldioxidavtryck 2017

Mistra mäter med hjälp av analysföretaget Trucost koldioxidavtrycket för såväl hela aktieportföljen som för individuella aktiefonder. Koldioxidavtrycket är beräknat utifrån Mistras ägarandel i respektive företag genom investering i respektive aktiefond. I analysen ingår data för direkta utsläpp av växthusgaser och indirekta utsläpp från inköp av energi, affärsresor och logistik. Utsläpp från resterande värdekedja, användning av producerade produkter och deras avfallshantering ingår inte. Växthusgasutsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter.

Mätt på Mistras aktieportfölj per 30 september 2017 är koldioxidavtrycket 14 500 ton koldioxidekvivalenter. Relaterat till den andel av bolagens omsättning som Mistras ägarandel motsvarar innebär detta en koldioxidintensitet på 21 ton koldioxidekvivalenter/MSEK omsättning, och relaterat till värdet av investeringen 10 ton koldioxidekvivalenter/MSEK investering. Som en jämförelse kan nämnas att fjärde AP-fondens koldioxidavtryck relaterat till omsättning för 2016 var 17,6 ton koldioxidekvivalenter/MSEK omsättning[1].

I analysen av Mistras portfölj 2017 finns tydliga exempel på att en betydande del av koldioxidavtrycket är kopplat till investeringar i de stora svenska skogsbolagen för en svensk bioekonomiomställning. Att dessa investeringar sticker ut är ett tecken på att analysen inte har ett livscykelperspektiv. I och med detta blir utsläpp av biogen koldioxid lika belastande som utsläpp av fossil koldioxid. Upptaget av koldioxid vid produktion av biomassa ligger utanför det studerade systemet, medan utsläppen ligger inom systemet om biomassan används för att generera energi.

Det finns även andra företag som står för en betydande del av Mistras totala koldioxidavtryck, eller som har större koldioxidavtryck i jämförelse med andra företag inom sin bransch. Mistra kommer att lyfta dessa i dialoger med förvaltare och diskutera vad som ligger bakom och, om det är relevant, hur vi kan agera för en förbättring.

Tabell Mistras koldioxidavtryck 2015-2017

Koldioxidavtryck Innehav 2017-09-30 Mistra Innehav 2016-09-30 Mistra Innehav 2015-09-30 Mistra
1000 tCO2e 14,5 12 14
tCO2e/MSEK omsättning 21 19 21
tCO2e/MSEK investering 10 9,2 11

 

Den analyserade aktieportföljen hade ett marknadsvärde på 1 447 miljoner kronor exklusive likvida medel i fonderna, vilket motsvarar 46 procent av Mistras samlade investeringar (föregående år 1 309 miljoner kronor motsvarande 42 procent).

[1] http://www.ap4.se/hallbarhet-och-agarstyrning/klimat-och-miljo/ap4s-koldioxidavtryck/