Kommunikation och användardialog

Kommunikation har en viktig del av alla Mistra-program. Den ska både utbyte mellan deltagare inom programmet, skapa en dialog med användare och bygga broar mellan forskning och samhälle. Kommunikationen ska även lyfta fram programmets resultat så att de kommer till praktisk användning.

Integrerad kommunikation

Kommunikationen är en integrerad del av programmets verksamhet och ska utformas utifrån programmets mål och vision. Varje program ska ha en kommunikationsstrategi och operativ kommunikationsplan som omfattar både intern och extern kommunikation till olika målgrupper.

Mistra poängterar vikten av att ha användarnyttan i fokus i all kommunikation, dvs hur välutvecklad samverkan med användare av forskningsresultaten är och vilka stödjande kommunikativa processer och metoder som kommer användas för att uppnå en effektiv implementering.

För att lyckas med detta krävs att programmen har en särskild kompetens inom kommunikation. En speciellt utsedd person bör därför ha det övergripande kommunikationsansvaret och en särskild budget för kommunikationsarbete ska finnas avsätta inom programmet.

Att utveckla användardialogen

Redan under planeringen av ett program bör dialogen mellan forskarna och användarna inledas. Den behöver sedan utvecklas och hållas levande under hela programmets gång för att uppnådda resultat ska kunna komma till användning. Hur programmets användardialog ska utvecklas styrs av vilken eller vilka typer av användare av forskningsresultaten som programmet riktar sig till.

Från forskning till faktabaserade politiska beslut

När man vill tillgängliggöra sina forskningsresultat hos relevanta mottagare är det viktigt att känna till hur andra aktörer arbetar med kommunikation, påverkan och lobbying. Därför har Mistra tillsammans med PR-byrån Westander tagit fram en handboken Från forskning till faktabaserade politiska beslut – sju tips om kommunikation för Mistras forskningsprogram. Handboken är även menad att ge en ökad förståelse för hur medielogiken ser ut idag och hur professionella opinionsbildare arbetar.

Professionell kommunikation

Programmet eller centrumbildningens kommunikation involverar alla men bör ledas av en professionell kommunikatör och omfattar oftast minst en halvtidstjänst.

Mistras krav på programmets kommunikation

  • Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan (ska ingå i den övergripande programplanen).
  • Årsrapport avsedd att nå en bredare användargrupp.
  • Extern webbplats.
  • En person som är kommunikationsansvarig.
  • En särskild budget för kommunikationsarbete.

 

Vanligaste frågorna

Vilka kompetenser ska programmets kommunikatör ha?

Kommunikatörens exakta profilen bestäms av varje enskilt programs speciella inriktning. Vissa program behöver en brett riktad kommunikation, medan andra program kan arbeta mot en mer en avgränsad målgrupp. God kommunikationen kräver dock oftast att en professionell kommunikatör får ansvarar för uppgiften, och att den personen får tillräckliga resurser. 

Varför ska programmet göra en årsrapport? 

Årsrapporten ska ge lättillgänglig information till användare samt andra intressenter inom till exempel näringsliv, myndigheter och kommuner. Texten ska vara anpassad för den tänkta målgruppen och lyfta fram användarnyttan av forskningen. Årsrapporten ska även kunna används av Mistra för att informera om programmet.

Varför ska programmet ha en webbplats?

Webbplatsen används för att sprida information om programmet till såväl användare som forskare.

Vi är inne i slutfasen av vårt program. Kan Mistra förvalta programmets webbplats när programmet har avslutats?

Material som bör sparas lyfts över till programmets egen sida på Mistras webb. Webbplatsen i sin helhet kan dock inte förvaltas av Mistra efter programmets slut.

Riktlinjer för årsrapport

Årsrapporten ska ge lättillgänglig information om programmet eller centrumbildningens verksamhet och uppnådda resultat. Målgruppen ska vara användare samt andra intressenter inom till exempel näringsliv, myndigheter och kommuner.
Texten ska vara anpassad för den tänkta målgruppen och lyfta fram användarnyttan av forskningen. Årsrapporten ska även kunna används av Mistra för att sprida information om programmet. Årsrapporten ska lämnas till Mistra senast 31 mars (om inte annat framgår av programavtalet) året efter det verksamhetsår rapporten redovisar. Programmen väljer själva om de vill presentera sin årsrapport analogt eller digitalt. Väljer man digitalt ska man även lämna in en pdf på webbplatsen, det finns verktyg på nätet för att konvertera webbsidor till pdf. Det ska framgå i årsrapporten att det är ett program finansierat av Mistra och Mistras logotyp ska även finnas med.