Programplan

Programstyrelse och programledning styr, leder och följer upp verksamheten utifrån den programplan som fanns med i programansökan. Planen ska bland annat innehålla budget, planerade vetenskapliga leveranser och kommunikationsaktiviteter. Den ska även uppdateras årligen och godkännas av Mistra.

Ett viktigt styrinstrument

Programplanen ska skriftligen godkännas av Mistras VD, något som även måste ske innan ett program eller centrumbildning kan rekvirera medel. Planen ska uppdateras varje år och varje ny version ska godkännas av Mistra. Varje ny version av programplanen ska föras in som en bilaga i programavtalet. Nedan beskrivs programplanens disposition och kraven på den årliga uppdateringen.

Programplanens disposition

Programplanen består av två huvuddelar

Del A hämtas direkt från programansökan och utgör den inledande delen i programplanen. Den ursprungliga planen kan revideras av Mistras styrelses i samband med beslut om programmet. Programplanen kan även komma att revideras om ett program eller centrumbildning ansöker om finansiering för en ytterligare period.

Del B är en mer utvecklad och konkretiserad plan som tas fram i samband med programstarten. Det är ett aktivt arbetsdokument som ska omarbetas årligen. Där ska rapporter om uppnådda resultat, budgetläget och eventuella förändringar i planeringen finnas samlat.

Programstyrelsen kan dessutom ställa ytterligare krav på planens innehåll. Programplanen ska skrivas på engelska och bör totalt inte omfatta mer än 100 sidor.

I planen ska alla planerade leveranser beskrivas tydligt och konkret. Med planerade leveranser syftar Mistra på forskningens ”produkter” som kan användas av andra forskare och/eller av de avsedda användarna. De planerade leveranserna kan vara gemensamma för hela programmet eller resultat i ett enskilt projekt.

Exempel på vetenskapliga leveranser:

  • Det kan exempelvis vara en tidskriftsartikel, en bok, en modell eller en syntes av det rådande kunskapsläget inom ett visst område.
  • Doktorer och licentiater som är utbildade inom programmet och som har en eftertraktad kompetens kan betraktas som en vetenskaplig leverans.
  • Underlag till en internationell miljöförhandling, en lättillgänglig syntes över kunskapsläget om hur en naturresurs kan förvaltas eller en prototyp till en ny produkt som kan bidra till minskad miljöbelastning.

Programplanen ska även innehålla en översiktlig budget för hela fasen samt en specificerad årlig budget för hela satsningen och för alla ingående delar. Budgeten ska utformas enligt Mistras riktlinjer för ekonomisk redovisning (se avsnittet om Ekonomi).

Mistra rekommenderar att cirka tio procent av programmet eller centrumbildningens medel avsätts i en strategisk reserv för programstyrelsen. På så sätt kan viktiga aktiviteter som inte kunde förutses från början ändå genomföras.

Planen ska även innehålla en tydlig redogörelse för hur programmet ska avslutas. 

Årlig uppdatering av programplanen

Programplanens Del B ska uppdateras årligen och i den ska uppnådda resultat och ekonomiskt utfall rapporteras. Eventuella förändringar i programmets planering ska också redovisas och motiveras eller förklaras. En uppdaterad Del B ska sändas till Mistra senast den 1 december varje år, om inte Mistra på förhand godkänt en annan tidpunkt. Mistra måste i sin tur meddela om programplanen godkänts före varje årsskifte. Utan en godkänd programplan kan programmet inte rekvirera fortsatta medel från Mistra.

Vanliga frågor

Vem är programplanen till för?

Programplanen är en del av avtalet mellan Mistra och programvärden om programmet men fungerar även som ett styrinstrument för programstyrelsen och programchefen. Utan en godkänd programplan kan programmet inte rekvirera fortsatta medel från Mistra.

Alla som är verksam inom en Mistra-satsning ska ha tillgång till programplanen.

Varför ska programplanen uppdateras varje år?

Verksamheten inom Mistras program och centrumbildningar utvecklas successivt samtidigt som omvärlden förändras. Därför kan både verksamheten och budgetfördelningen behöva justeras. En reviderad programplanen kan även fungerar som ett styrinstrument för programstyrelsen och programchefen.

Mistra vill även ha en successiv rapportering om programmets verksamheter och resultat för att veta att programmet går i rätt riktning i förhållande till sina mål.

Vad menas med en planerad leverans?

Med planerade leveranser menar Mistra forskningsresultat som ska kunna brukas av andra forskare och avsedda användarna. Det kan vara allt från vetenskapligt beslutunderlag till en miljöförhandling och nya arbetsmetoder för myndigheter till nya produkter och tjänster som bidrar till minskad miljöbelastning.