ByggMISTRA

Hus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. Forskningsprogrammet ByggMISTRA, som avslutades 2002, bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande.

This post is also available in English

– Kretsloppsanpassat byggande

Programmet avslutades 2002

Mer kunskap om hållbart byggande och förvaltning

Hus och andra byggkonstruktioner påverkar sin omgivning under hela sin långa livslängd. ByggMISTRA bidrog till att göra husbyggande och förvaltning mer kretsloppsanpassat, mer miljövänligt samt att göra färdiga hus och fastigheter mindre energikrävande. Forskningen var inriktad på alla faser i en byggnads liv; från planering, ritningar, materialframställning, projektering, byggande, användning, förvaltning och underhåll, samt rivning och återvinning.

Vilka resultat har programmet gett?

Programmet genererade en samlad kunskap i aktuella och viktiga miljöfrågor. Frågor om befintliga byggnader, deras förvaltning, energianvändning samt miljöpåverkan av rivning och återanvändning av material ingick.Ett av de viktigare resultaten är en bättre förståelse för olika livscykelanalysmodellers styrkor och svagheter. Kunskaper om betong och polymera produkters påverkan på sin omgivning utvecklades i samverkan med avnämare.

De olika aktörernas perspektiv på de olika aspekterna av byggande studerades också. En viktig iakttagelse i programmet var beställarnas roll och betydelsen av hur upphandling sker av gröna projekt. Programmet har även bidragit till ökat samarbete och utveckling av kunskap mellan de tekniska högskolorna i Lund, Stockholm och Göteborg.

Vilka har nytta av resultaten?

ByggMISTRA har gett kunskaper som kan användas av hela spektrumet av inblandade aktörer. Hit hör byggnadsindustrin, bostadsbolag, förvaltningsbolag, kommuner och regionala myndigheter med ansvar för byggnation och infrastruktur, återvinningsindustrin samt konsumenter.

”ByggMISTRAinnebar för första gången att industrin mötte ett nytt sätt att samarbeta. Forskare följde projekt, det som idag kallas följeforskning. Allt detta innebar att vi byggde upp kunskap om vad som är bra och miljömässigt byggande.”

Bengt Wånggren, vd för Sweden Green Building Council och tidigare miljöchef på Skanskas bostadsproduktion

Omfattning: Ett 30-tal forskare var engagerade i programmet. Tre doktorer och tolv licentiater examinerades och över hundra publikationer i form av artiklar, rapporter och examensarbeten producerades. Ett flertal seminarier anordnades också. Medverkande var Chalmers, KTH, Lunds tekniska högskola samt SP, Sveriges tekniska forskningsinstitut.