Energitransitioner – ett systemperspektiv

Utlysning av medel till ett forskningsprogram.

This post is also available in English

Stiftelsen för miljöstrategisk forskning (Mistra) inbjuder forskargrupper att tillsammans med andra samhällsaktörer beskriva sina visioner för ett nytt forskningsprogram. Forskningsprogrammet ska adressera betydande miljöutmaningar som samhället står inför och främja långsiktiga lösningar. Utlysningens fokus ligger i omvandlingen av dagens energisystem där utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser elimineras genom en genomgripande förändring av såväl energimix som beteenden och infrastruktur.

Utlysningstexten finns i sin helhet här och publiceras enbart på engelska.