Future Forests

Programmet avslutades 2016.
Klimatförändring, globalisering och en allt större konsumtion av energi och råvaror ökar efterfrågan på våra skogliga resurser. Utmaningen är att få skogen att räcka till, och det för många olika behov. Future Forests utvecklar ny kunskap inom flera viktiga områden där nödvändig information för en hållbar utveckling i skogen och skogsbruket idag saknas eller är ofullständig.

This post is also available in English

Programmet avslutades 2016

”Future Forests kom att bli nydanande med sitt tvärvetenskapliga angreppssätt. Att koppla ihop naturvetare med samhällsvetare och humanister gav unika insikter och nya perspektiv på skogliga problem och utmaningar…

…Att den naturvetenskapliga forskningen hamnat nära den mer policynära har gjort resultaten mer relevanta och användbara för många, och forskningen har väckt intresse såväl inom branschen som ute i samhället.”

Maria Norrfalk, fd. landshövding i Dalarna och programstyrelsens ordförande

Vad var utmaningen?

Skogsbruket i Sverige står inför ett viktigt vägval. Vi vill både bruka och bevara skogen och konflikten mellan dessa två intressen eskalerar. Hur ska skogen räcka till för alla? Hur ska behoven av biologisk mångfald samsas med det faktum att skogen är en basresurs för svensk ekonomi? Globalisering och klimatförändringar gör att efterfrågan på skogliga råvaror ökar och det kommer att bli nödvändigt att intensifiera skogsbruket. Därtill ska människors behov av skogen som natur- och rekreationsvärde föras in i ekvationen. Det kräver att olika intressen avvägs och vetenskapligt underbyggda markanvändningsstrategier.

Forskningen inom Future Forests skedde i nära samverkan med skogsägare, friluftsorganisationer, miljöorganisationer och andra avnämare. Forskare som var motiverade att jobba tvärvetenskapligt valdes ut till att leda nyckelprojekt för programmet. Avnämarna ingick i referensgrupper utifrån deras särskilda intressen. Stor energi ägnades åt organisationen och ledarskapet av programmet.

Vilka resultat har programmet givit?

Både aktörer som vill intensifiera brukandet och aktörer som vill bevara skogen använder klimatargument. Forskningen i programmet har följt argumentationen, liksom politiska processer och myndighetsstyrningen för att hitta vägar framåt som leder till större konsensus.

Forskarna har också undersökt och utvecklat metoder för den praktiska skogsskötseln som de försökt implementera bland brukarna. Hit hör bland annat hur skogsskötsel bättre kan hantera utbrott av kända och okända skadegörare, samt vilka trädslagsval som kan behövas göras i olika delar av landet när klimatet förändras. Annan forskning visar vilken skogsskötsel som olika intressenter upplever som mest tilltalande i olika sammanhang.

Ett hundratal forskare var knutna till programmet varav en tredjedel arbetade mer fast med frågorna. Totalt publicerades drygt 350 vetenskapliga artiklar, tre böcker och ett hundratal rapporter.

Vilka har nytta av forskningen?

Alla ingående organisationer drar nytta av resultaten från programmet, via den tvärvetenskapliga forskningen om dagsaktuella frågeställningar och via den samverkan satsningen bidragit till. Future Forests skapar också nytta för samhället i stort, för politiken och myndigheterna som hanterar skogen, liksom för skogsnäringen och miljöorganisationer.

Future Forests lever efter Mistras satsning vidare som en så kallad framtidsplattform vid Sveriges lantbruksuniversitet. Umeå universitet och Skogforsk ingår som samarbetspartners. Syftet är att fortsätta utveckla det tvärvetenskapliga arbetssättet och samarbetet med intressenterna.