Future Forests

Klimatförändring, globalisering och en allt större konsumtion av energi och råvaror ökar efterfrågan på våra skogliga resurser. Utmaningen är att få skogen att räcka till, och det för många olika behov.
Future Forests utvecklar ny kunskap inom flera viktiga områden där nödvändig information för en hållbar utveckling i skogen och skogsbruket idag saknas eller är ofullständig.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Klimatförändring, globalisering och en allt större konsumtion av energi och råvaror ökar efterfrågan på våra skogliga resurser. Utmaningen är att få skogen att räcka till, och därtill för många olika behov.

Det kommer att bli nödvändigt att intensifiera skogsbruket för att utvinna mer timmer, papper och energi och samtidigt säkra biodiversitet, rekreation och andra ekosystemtjänster.

Detta är en komplex uppgift som kräver svåra beslut. För att nå en balans mellan olika anspråk behövs vetenskapligt underbyggda markanvändningsstrategier.

”Future Forests engagerar forskare från olika vetenskapliga discipliner och praktiker från olika samhällssektorer med syfte att knyta ihop helheten. Därför känns programmet oerhört viktigt för svensk skogsnäring i ett framtidsperspektiv.”

Maria Norrfalk, landshövding i Dalarna och styrelseordförande i Future Forests

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Future Forests utvecklar ny kunskap inom flera viktiga områden där nödvändig information för en hållbar utveckling i skogen och skogsbruket idag saknas eller är ofullständig.

Exempel på sådana kunskapsområden är vattenkvalité, näringscykler, biodiversitet, samt anpassningar till – och lindring av – klimatförändringar.

I Future Forests finns också en uttalad ambition att skapa ett lag av forskare från olika vetenskapliga discipliner som tillsammans kan ta sig an komplexa forskningsfrågor om skogssystemet.

Detta för att tillgodose samhällets stora behov av mer integrerad och tvärvetenskaplig forskning, mer genomarbetade analyser, samt verktyg och modeller för beslutsstöd.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Forskningsprogrammets målgrupper är de som sköter skogen, inklusive privata skogsägare, skogsägarorganisationer och skogsbolag. Andra målgrupper är nationella och regionala myndigheter som till exempel Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och länsstyrelserna.

Vi riktar oss också till andra näringar som är beroende av skogen, och till privatpersoner, konsumenter, politiker, intresseorganisationer, med flera.