LUSTRA

En viktig stötesten i de internationella förhandlingarna är om och hur mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser. Forskningsprogrammet LUSTRA, som avslutades 2007, utvärderade markens roll samt föreslog strategier för hur nettotillförseln av växthusgaser från skogsmarker ska minska.

This post is also available in English

– Markanvändningsstrategier för minskade nettoutsläpp av växthusgaser

VAD ÄR UTMANINGEN?

Det är en allmän enighet inom klimatforskningen att jordens medeltemperatur kommer att öka under innevarande århundrade om utsläppen av växthusgaser fortsätter i samma omfattning som nu. En viktig stötesten i de internationella förhandlingarna om utsläppsminskningar, inom ramen för Kyotoprotokollet till Klimatkonventionen, är huruvida och i så fall hur och i vilken omfattning mark och vegetation kan användas som sänka för växthusgaser och kompensera en del av utsläppen.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Målet med LUSTRA är att utvärdera markens roll som eventuell sänka för växthusgaser och föreslå integrerade strategier för hur vi i Sverige skulle kunna ändra vår markanvändning med avseende på s.k. Global Warming Potential (GWP) för att på bästa möjliga sätt bidra till att nettotillförseln av växthusgaser minskar. Programmet är inriktat på skogsmark och flödet (upptag och avgivning) av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid (lustgas) och metan — och på hur man genom ändrad skogsskötsel skulle kunna styra flödena bättre.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

De som förhandlar inom ramen för Klimatkonventionen. Skogsnäringen. Centrala, regionala och kommunala myndigheter med ansvar för miljö, energi och markplanering, inklusive skogsbruk.