MAaF

Svampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Forskningsprogrammet MAaF, som avslutades 2003, utvecklade bekämpningsmetoder som bygger på skadesvamparnas naturliga fiender.

This post is also available in English

– Mikrobiell antagonism mot svampar

VAD ÄR UTMANINGEN?

Svampangrepp orsakar årligen mycket stora och kostsamma skador på spannmål, grönsaker, frukt, fodergrödor, skog och virke. Det sker på åkern, i fruktodlingen, i skogen och under lagring av produkterna. Därtill kommer skador på människors och djurs hälsa, eftersom många mögelsvampar bildar giftiga och sjukdomsframkallande ämnen (mykotoxiner), varav somliga kan vara cancerframkallande, fosterskadande, skada njurarna eller försvaga immunförsvaret. Det är ofta möjligheterna att bekämpa svampar som sätter gränserna för var man alls kan odla olika grödor och om de kan odlas utan kemiska svampbekämpningsmedel. Den allvarliga sjukdomen rotröta orsakar årligen skador i svensk barrskog för upp till en miljard kronor — det finns alltså starka både ekonomiska skäl och miljöskäl att försöka hindra att träråvaran blir angripen.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Forskningen inom svampprogrammet går ut på att utveckla bekämpningsmetoder som bygger på att man utnyttjar skadesvamparnas naturliga fiender. Mikrosvampar och bakterier i t.ex. jord, växter, vatten, mat, foder och trävaror tycks föra en ständig, dödlig kamp mot varandra. Genom att lära sig förstå och i vissa fall ”tämja” de organismer som bekämpar skadegörarna kan man få god och ekonomiskt lönsam bekämpningseffekt utan de oönskade effekter på den yttre miljön och arbetsmiljö, eller risk för resthalter i mat och foder, som man får med kemiska bekämpningsmedel. Flera av de naturliga fiender som identifierats och testats inom programmet har redan blivit kommersiella produkter som används inom jord- och skogsbruk.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Följande användare kommer att har nytta av programmets resultat:

 • Forskare världen över som arbetar inom området
 • Odlare av lantbruksgrödor, växthusodlare m fl som vill ersätta kemisk bekämpning av svampskador med miljövänliga metoder.
 • Ekologiska odlare som är helt beroende av nya icke-kemiska metoder för frösanering, groddplantskydd och för skadegörarbekämpning allmänt.
 • Alla odlare inom jord-, skogs- och trädgårdsbruket som tvingas välja grödor och växtplatser på grund av förekomst av jordburna svampsjukdomar.
 • Konsumenter och livsmedelsindustri som vill minska användningen av kemiska konserveringsmedel.
 • Fodermedelsproducenter som vill hindra att foder förstörs eller blir hälsovådligt av mykotoxiner och allergiframkallande sporer.
 • Svenskt skogsbruk som önskar minska sina stora kostnader för bl.a. rotröta hos gran.
 • Skogsplantskolor som vill minska eller ersätta kemisk bekämpning av framför allt gråmögel samt fröburna skadegörare och sjukdomar.
 • Centrala, regionala och kommunala myndigheter med ansvar för miljö, jord- och skogsbruk samt livsmedelshantering.
 • Bioteknikföretag som kan utveckla forskningsresultaten till användbara produkter för miljövänlig bekämpning av svamp som orsakar stora kostnader i lantbruket, skogen och livsmedlen.
 • Farmaceutisk industri som kan utnyttja forskningsresultaten som utgångspunkt för nya, förbättrade mediciner.