Mistra Innovation 23 – Utlysning 2019-2023

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en […]

Mistra Innovation 23 inbjuder små och medelstora svenska företag att tillsammans med akademiska forskningsorganisationer lämna in ansökan om forskningsprojekt. Projekten ska bidra till att lösa miljöproblem och bidra till en hållbar utveckling i samhället. Även icke svenska organisationer och företag inbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Det övergripande målet med Mistra Innovation 23 är att uppmuntra till innovativa idéer med hög risk och avsevärd potential genom samverkan av små och medelstora företag med högskolor och andra akademiska forskningsorganisationer. Mistras investering ska leda till nya konkurrenskraftiga produkter, processer och/eller tjänster vilka radikalt minskar belastningen på miljön och bidrar till en hållbar utveckling.

Mistra planerar att investera 50 miljoner kronor, under en 4-års period inom detta område. Tidigare har Mistra Innovation investerat 80 miljoner kronor i 24 projekt. Mistra Innovation avslutas 2019 och ett nytt program Mistra Innovation 23 startas. Totalt 25 miljoner kronor har avsatts till projekt inom denna utlysning. Ytterligare stöd från andra källor, i huvudsak deltagande företag, antas vara av åtminstone samma omfattning. Ansökan sker på svenska med ett speciellt formulär. Utlysningstexten finns även på engelska och vid eventuella avvikelser är det den svenska texten som gäller.

Forskningsprogrammets omfattning

Mistra har avsatt 50 miljoner kronor för att stödja forskning och utveckling med fokus på små och medelstora företag (SMF) i samarbete med akademiska forskningsorganisationer såsom universitet, högskolor och forskningsinstitut. Programmet omfattar fyra år – januari 2020 tom december 2023. Medlen från Mistra Innovation 23 är i första hand avsedda för att finansiera den akademiska forskningsorganisationens deltagande i projektet samt Projektledarens (SMF) kostnader. SMF förväntas bidra genom sitt eget utvecklingsarbete, kunskaper och utrustning/material så att en motfinansiering tillsammans med övriga parter i projektet på minst 50 % av projektets totala kostnad uppnås.

IPR rättigheter och andra projektrelaterade frågor kommer att regleras i ett speciellt Projektavtal som undertecknas av parterna innan projektstart. Programmet har fokus på SMF med produktion och/eller produktutveckling och med verksamhet i Sverige och verksamma inom någon av följande branscher. Energi, tillverkning, livsmedel, teknik och återvinning. Även icke svenska organisationer och företag erbjuds att delta i projekten. Dock ska huvudsökande och värdforskningsorganisationen båda vara svenska. Forskningen skall fokuseras på områden som anses vara av största betydelse för den industriella konkurrenskraften. Programmet vänder sig till SMF och omfattar såväl företag som sedan länge är etablerade som nystartade företag. Speciellt uppmuntras lite större företag (20-250 anställda) att delta och projekt med tre eller fler parter. Projekten kan vara av förstudiekaraktär eller kompletta projekt. Projekt med högt risktagande uppmuntras speciellt. Projektet leds av en mycket kvalificerad person från ett av de deltagande SMF. Projektledaren är ansvarig såväl för projektets genomförande som för kontakten med Mistra Innovation 23.

Mistra är en forskningsstiftelse som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Forskningen skall ha betydelse för lösandet av viktiga miljöproblem och för en miljöanpassad samhällsutveckling och Sveriges framtida konkurrenskraft. Ett tidigare forskningsprogram, ProEnviro, samfinansierat av Mistra och Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, stödde ett stort antal forskningsprojekt där samverkan mellan små och medelstora företag och akademiska organisationer resulterade i nya produkter och tjänster med förbättrade miljöprestanda.

Mistra Innovation 23 har i likhet med tidigare program, Mistra Innovation och även ProEnviro, målsättning att främja samarbete mellan SMF och akademin och säkra forskning av världsklass, industriell relevans och effektiv implementering av forskningsresultaten i företagen. Denna utlysning har som målsättning att stödja projekt med ytterligare 25 miljoner kronor. Mer information om Mistra Innovation 23 kan du hitta på www.mistrainnovation.se och www.mistra.org

Forskningsprojektets arbetsform

Det finansiella stödet från Mistra Innovation 23 gör det möjligt för SMF att knyta till sig de bästa forskarna för projektet vilket kan resultera i innovativa uppfinningar och tillämpningar. Det är därför viktigt att projektansökan beskriver enkelt och lättfattligt vad som är nytt och hur det ska tillämpas. Projektförslaget skall motsvara flera krav såsom:

 • Potentialen att minska belastningen på naturresurser och miljö skall specificeras.
 • Den minskade miljöbelastning som projektet innebär ska beskrivas och en uppskattning av
  miljövinsterna ska beräknas.
 • Marknadspotentialen såväl som möjligheten att komma in på marknaden skall beskrivas.
 • Bidraget till den internationella konkurrenskraften för svensk industri i allmänhet skall om möjligt
  uppskattas.
 • Det föreslagna forskarteamet skall vara av hög internationell vetenskaplig nivå.

 

Ett forskningsprojekt består av två eller flera företag som samarbetar med en eller flera högskolor/institut för att nå projektets mål. Projektet definieras i en Projektplan med mål, projektteam, budget, resultat, tidsplan mm. Projektet leds av en mycket kvalificerad person (Projektledaren) från ett av de deltagande SMF som också är den som är ansvarig för ansökan. Projektledaren är ansvarig såväl för projektets genomförande som för kontakten med Mistra Innovation 23. En av de deltagande högskolorna/instituten i forskningsprojektet utses till värdhögskola (Grant Holder) och att förvalta forskningsmedlen från Mistra Innovation 23. Mistra Innovation 23 kommer att skriva ett Ramavtal med Grant Holder. Dessutom kommer ett Projektavtal att skrivas mellan alla deltagande parter i projektet.

Projektets arbetsform skall säkra forskning av världsklass, industriell relevans och effektiv implementering av forskningsresultaten i företagen. Projektet skall resultera i ny och konkurrenskraftig kunskap i form av metoder, verktyg och produkter och/eller processer.

Projektförslaget skall därför lägga stor vikt vid:

 • Forskning inom strategiskt viktiga områden med industriell relevans, bekräftad genom aktivt
  deltagande av svenska SMF som bidrar med egna pengar och/eller andra resurser.
 • Hög nivå på vetenskaplig forskning och utveckling.
 • Seniora forskare skall ta en aktiv roll i forskningen.
 • Stimulera rörlighet av forskare mellan företag och forskningsorganisationer.
 • Forskning med fokus på industriella produkter, processer och tjänster.
 • Förbättrade miljöprestanda och industriell relevans.

 

Härigenom kommer forskningsresultaten i projektet att resultera i:

 • Förbättrad miljö.
 • Industriell användning.
 • Marknadsintroduktion.
 • Samverkan mellan företag och universitet/högskolor och forskningsinstitut.
 • Vetenskaplig kvalitet genom “verkliga” projekt.

 

Hur man ansöker

Det finns några formella krav på ansökan. Läs på www.mistra.org eller www.mistrainnovation.se för att hitta information om hur ansökan ska göras samt att ladda ned Ansökningsformuläret.

Ansökan ska innehålla det ifyllda Ansökningsformuläret som bla. innehåller;

 • En projektbeskrivning inklusive ”state of the art”, tidplan, förväntade resultat och referenser
 • En projektbudget som visar de totala kostnaderna
 • En finansieringsbudget som visar sökta medel från Mistra Innovation tillsammans med egna medel från deltagande parter i projektet
 • CV för deltagande forskare
 • En lista på relevanta publikationer av deltagande forskare i projektet
 • En avsiktsförklaring från deltagande parter i projektet

 

Ansökan mejlas in som en fil (pdf format) enligt Ansökningsformuläret.

Observera att ansökan inte kommer att accepteras om de formella kraven i Ansökningsformuläret inte uppfyllts.

Tidplan

De olika projekten planeras starta under januari månad 2020 och avslutas senast under december 2023. Tidplanen för utvärderingsprocessen 2019 tom projektstart ser ut som följer: Senast den 2 oktober mejlas Projektansökan till Mistra. Under resten av oktober och november sker utvärdering av två externa råd. Den 21:sta november genomförs en Hearing på Mistra i Stockholm med inbjudna projekt. I slutet av december tar Mistra Innovation 23s styrelse ett beslut om vilka projekt som får finansiering. Under januari 2020 kan projekten normalt starta.

Utvärdering av ansökan

Innan Mistra Innovation 23s styrelse tar beslut i december 2019 kommer ansökningarna att utvärderas för vetenskaplig kvalitet, användarnyttan för svenska småföretag samt organisationen och ledarskapet av projektet. Mistra reserverar sig för rätten att avstå från finansiering om det kommer in för få ansökningar eller att ansökningarna har för låg nivå i förhållande till kraven.

Kontakt

Om ni har frågor om programmet eller ansökningsprocessen får ni gärna kontakta programchef Lars Frenning vid Mistra Innovation, 070-526 83 40 eller lars.frenning@lafri.net Eller till Mistras kansli: Johan Edman, 070 732 40 73, johan.edman@mistra.org. Denna utlysning är publicerad på www.mistra.org och på www.mistrainnovation.se