Mistra Arctic Sustainable Development

Den geopolitiska betydelsen av arktiska och nordliga områden är idag större än någonsin. Intresset för användning av naturresurser ökar enormt till följd av klimatförändringar. Den politiska aktiviteten har intensifierats och det finns ett fokus på ny teknik för exploatering av naturresurser.
Mistra Arctic Sustainable Development mål är att utveckla kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska aspekterna av en fredlig och hållbar utveckling i Nordeuropa och Arktis.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Den geopolitiska betydelsen av arktiska och nordliga områden är idag större än någonsin. Intresset för användning av naturresurser ökar enormt till följd av klimatförändringar. Den politiska aktiviteten har intensifierats och det finns ett fokus på ny teknik för exploatering av naturresurser. Hur ska den utvecklingen kunna ske på ett hållbart och fredligt sätt och hur ska eventuella intressekonflikter hanteras? Medan de arktiska kust- och havsmiljöerna tidigare varit i fokus har nu andra nordliga områden också kommit att betonas, till exempel ekonomiska centra som Tromsö, Umeå och Arkhangelsk.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Mistra Arctic Sustainable Development har som mål att utveckla kunskap om de sociala, ekonomiska och politiska aspekterna av en fredlig och hållbar utveckling i Nordeuropa och Arktis. Programmet fokuserar främst på interaktioner mellan olika naturresursberoende näringar i norra Sverige, Norge och Finland, och hur de påverkas av naturresursutvinning och geopolitiska förändringar i Arktis och omvärlden i stort. Genom att kartlägga den historiska markanvändningen ska förutsättningarna för framtida styrning av naturresursfrågor i området klargöras.

Forskningen fokuserar på sju olika sektorer; gruvdrift, skogsbruk, olja och gasprospektering, fiske, rennäring, turism och kommunal planering. Inom ramen för programmet ska även olika föreställningar om Arktis undersökas samt hur de påverkar utvecklingen av området. Programmet bygger på kunskaper från det avslutade programmet Mistra Arctic Futures men är fristående från detta.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Nyckelord i forskningen är globalisering, klimatförändring, utveckling av naturresurser, politisk styrning, geopolitik och säkerhet. Mistra Arctic Sustainable Development kommer att stärka kapaciteten inom samhällsvetenskap och humaniora samt utveckla internationellt samarbete med forskningsprogram och nätverk. Även sakägare och intressegrupper kan dra nytta av forskningsresultaten; invånare, beslutsfattare, expertis och allmänhet. Programmet är uppbyggt så att programmöten hålls i olika fallstudieområden, i kombination med möten med avnämare och öppna möten för intresserad allmänhet.

”Mistra Arctic Sustainable Development vidgar Arktisforskningen till områden som hittills har betonats relativt lite i internationella arktiska processer. De nordligaste områdena i norra Europa skiljer sig från traditionella och historiska arktiska områden bland annat genom sina stora städer och sin livaktiga ekonomiska aktivitet. Det är relevant att integrera kunskap även om de här områdena i forskningen.”

Carina Keskitalo, vetenskaplig programchef