Mistra Carbon Exit

Mistra Carbon Exit utvecklar ny kunskap och strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Senast år 2045 ska Sveriges nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Det har fastslagits av regeringen i 2017 års klimatlag. Att nå den högt ställda målsättningen kommer att kräva omfattande systemförändringar i hela samhället. Forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit utvecklar ny kunskap och strategier för hur det svenska samhället och svenska företag ska kunna bli föregångare i att erbjuda produkter och tjänster med låga eller inga koldioxidutsläpp. Programmet ska bidra till att göra Sverige till en viktig internationell förebild inom klimatarbetet.

Totalt deltar forskare vid sju lärosäten och forskningsinstitut: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Linköpings universitet, Kungliga Tekniska högskolan, IVL Svenska Miljöinstitutet, Resources for the Future (USA), The German Institute for Economic Research (Tyskland) samt The Centre for European Policy Studies (Belgien). Dessutom ingår ett tjugotal företag och andra icke akademiska organisationer.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Mistra Carbon Exit analyserar såväl tekniska som affärsmässiga förutsättningar för att nå nollutsläpp samt studerar styrmedel och beteendefrågor. Fokus ligger på byggnader, transporter och transportinfrastruktur – tre försörjningskedjor som tillsammans står för minst 75 procent av de totala svenska koldioxidutsläppen. Vilka är de viktigaste möjligheterna och hindren för att ställa om dessa tre försörjningskedjor? Och hur kan sektorerna bidra till att det svenska utsläppsmålet nås med bibehållen konkurrenskraft? För var och en av försörjningskedjorna kommer forskningsprogrammet att ta fram olika alternativa strategier för att nå nollutsläpp av växthusgaser.

Kärnan i programmet utgörs av fem fallstudier, som fokuserar på bostäder, transporter, transportinfrastruktur, energisystem samt lokala arenor. Dessutom finns fem akademiska arbetspaket som analyserar frågor som är relevanta för fallstudierna. De akademiska arbetspaketen studerar transformativa utvecklingsvägar, teknikval längs försörjningskedjorna, affärsmodeller och konsumtionsmönster, politik och styrning, samt integration och hållbarhet.

Vilka kommer ha nytta av resultaten?

Resultaten från Mistra Carbon Exit stödjer politiska beslutsfattare, samt fungerar som underlag för industri och näringsliv i deras långsiktiga arbete med val av teknik och utveckling av affärsmodeller. Programmet deltar aktivt i samhällsdebatten och resultaten bidrar till internationellt klimatarbete inom bland annat EU och FN:s klimatpanel. Även övriga forskarsamhället, intresseorganisationer och allmänheten är målgrupper.

”Mistra Carbon Exit kommer att tillföra mycket om hur vi bör ställa krav för att stimulera de stora förändringar som krävs på sikt, och för att vi ska kunna gå mot den vision om klimatneutral infrastruktur 2045 som Trafikverket ställt upp.”

Håkan Johansson, nationell samordnare för klimatfrågor vid Trafikverket, partner inom Mistra Carbon Exit