Mistra Closing the Loop II

Mistra inbjuder forskare att tillsammans med företag och organisationer
ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom programmet Mistra Closing the Loop II.

This post is also available in English

Mistra inbjuder forskare att tillsammans med företag och organisationer
ansöka om finansiering av forskningsprojekt inom programmet Mistra Closing the Loop II – värdefulla resurser från industriellt avfall. Målet med programmet är att utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer, så att industriavfall kan nyttiggöras genom upparbetning till värdefulla resurser på ett effektivt och hållbart sätt.

Ett nytt synsätt och tvärvetenskaplig forskning behövs för att styra från dagens avfallshantering till hållbar resurshushållning med materialåtervinning i fokus. Vi behöver även få till stånd effektiva fungerande slutna kretslopp med låg miljö- och hälsopåverkan, vilket bland annat kräver att olika aktörer i högre grad samverkar. Mistra avser att investera högst 40 miljoner kronor under fyra år varav 2 miljoner kronor är avsedda för programgemensamma kommunikationsaktiviteter och samarbete mellan enskilda projekt.

Målet är att

 • visa sekundärråvarumarknadens betydelse för bättre hållbarhet.
 • utveckla generiska metoder och principer för resurseffektivisering inom cirkulär ekonomi.
 • öka kunskapen om resursflödena i samhället samt utforska styrmedel och utveckla innovativa tekniska processer för värdehöjande upparbetning av industrins restprodukter och avfall till kemikalier, material och produkter.
 • stärka den svenska industrins konkurrenskraft genom innovativ teknik- och materialutveckling med hög miljöprofil och ökat affärsutbyte.
 • minska miljöpåverkan i Sverige, EU och globalt.

Bakgrund

Mistra är en forskningsstiftelse som årligen investerar ca 200 miljoner kronor i forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö. Mistra investerar i starka forskningsmiljöer som i samverkan med användare (t ex företag, myndigheter, organisationer) vill åstadkomma förändring genom att lösa viktiga miljöproblem och bidra till hållbar samhällsutveckling. Forskningen syftar även till att öka Sveriges framtida konkurrenskraft.

År 2012 startade Mistra programmet ”Mistra Closing the Loop, från avfall till resurs” www.closingtheloop.selänk till annan webbplats. Programmet består av sju enskilda projekt med spridning över ett brett område med återvinning av resurser från industriella processer som gemensam nämnare. Ett övergripande synergiprojekt knyter samman alla delar.

Programmets nuvarande sju enskilda projekt avslutas under hösten 2015 och nu utlyser vi en andra fas av programmet.Den bakgrundsrapport som togs fram inför den första utlysningen av Mistra Closing the loop är lika aktuell idag och finns att läsa på Mistras hemsida .

Vem kan söka?
Programmet Mistra Closing the Loop II kommer att bestå av fyra till åtta (4-8) projekt. Sökande skall vara forskare från universitet, högskola eller institut tillsammans med samarbetsparter från lämpliga kommersiella aktörer som skall bidra till projekten med finansiella medel eller arbetsinsats motsvarande 30 % av Mistras insats i projektet. Mistra uppmuntrar mindre företag att delta i programmet.

Forskningsprogrammet ska som helhet:

 • vara tvärsektoriellt och tvärvetenskapligt samt ha ett tydligt systemperspektiv.
 • knyta samman flöden och strategiskt viktiga aktörer.
 • ha potential att skapa stora tekniksprång och vara innovationsdrivet.
 • ha hög miljöprofil.
 • ha ett marknadsperspektiv.
 • innefatta samhälleliga och ekonomiska aspekter t ex styrmedel, affärsmodeller.
 • inriktas på industrins behov i Sverige

Varje enskilt projekt måste:

 • ha tvärvetenskapliga och tvärsektoriella komponenter.
 • hålla hög vetenskaplig kvalitet.
 • ha potential att skapa miljöstrategisk förändring i hanteringen av industriella restprodukter.
 • vara nytänkande och innovativt.

Forskningsprogrammet inriktas främst på följande industrisektorer:

 • Skogsindustrin (papper och massa)
 • Kemi-industrin inkl. plastindustrin
 • Metall- och stålindustrin inkl. verkstadsindustrin
 • Återvinningsindustrin

Forskning för att förebygga avfall genom bland annat förändrad design, materialval eller konsumtionsbeteenden är inte prioriterat i denna utlysning. Upparbetning av farligt avfall eller hushållsavfall är inte heller prioriterat.

Ansökningsprocess och beredning

Ansökan ska skrivas på engelska (förutom sammanfattning på svenska). Om ansökan överstiger angivet sidantal kommer de överstigande sidorna inte att beaktas i utvärderingen. Projektansökan skall innehålla följande delar:

 1. Försättsblad med följande information:
  Projekttitel
  Ansökt belopp
  Huvudsökande (Namn, adress, e-post, telefon)
  Medsökande (Namn, institution/företag)
 2. Sammanfattning högst 1 sida
 3. Sammanfattning (svenska) högst 1 sid
 4. Projektbeskrivning, högst 10 sidor
 5. Projektorganisation, högst 1 sida
 6. Projektbudget, högst 1 sida
 7. Tidsplan, högst 1 sid
 8. CV sökande och primära forskare, högst 1 sida per perso
 9. Relevanta publikationer (egna) högst 10

Observera att det i projektbeskrivningen tydligt ska framgå vilka miljöproblem som ska lösas samt vilka strategiska mål och målgrupper som är relevanta. Beskriv också hur resultaten ska kommuniceras.

Inom programmet förväntas samverkan mellan olika akademiska discipliner och med små och stora företag samt eventuellt, beroende på forskningens inriktning, myndigheter och andra offentliga institutioner. En eller flera akademiska institutioner, företag, organisationer kan anges som samarbetspartners i en projektansökan. Forskare som är verksamma utanför Sverige kan ingå i detta team och därmed i projektansökan dock måste huvudsökande vara ett universitet, högskola eller institut i Sverige.

Projektansökningarna utvärderas med avseende på vetenskaplig kvalitet, nytta, kommunikation och organisation. Vid utvärderingen tas även hänsyn till hur väl varje projekt bidrar till helheten. Mistra förbehåller sig rätten att dra tillbaka utlysningen om inte tillräckligt många ansökningar uppfyller de angivna kraven.