Mistra Indigo

Den internationella klimatpolitiken har gjorts framsteg. Forskningsprogrammet Mistra Indigo, som avslutades 2015, arbetade med att följa och stödja den utvecklingen. Men även med att ta verktyg och instrument som inte är beroende av det internationella ramverket.

This post is also available in English

– Instrument Design for Global Climate Mitigation

VAD ÄR UTMANINGEN?

Den internationella klimatpolitiken står vid ett vägskäl. Även om det har gjorts vissa framsteg på de senaste mötena för FN:s klimatförhandlingar är det tveksamt om det inom de närmaste åren går att få till juridiskt bindande internationella avtal efter Kyotoprotokollet om långtgående minskningar i utsläppen. När olika länders klimatpolitik drar åt olika håll ökar betydelsen av företag och andra aktörer att agera utanför den internationella förhandlingsprocessen.

Av marknadsmässiga skäl kommer troligen många företag och industrier att vidta åtgärder oberoende av nya internationella avtal, och arbeta för minskade utsläpp av växthusgaser och andra insatser som kan minska effekten av den pågående klimatförändringen. För att förstå vad som driver den utvecklingen och hur den kan stödjas och samordnas för att leda till kostnadseffektiva klimatinsatser krävs forskning kring kritiska delar av klimatpolitiken.

HUR KAN PROGRAMMET BIDRA MED EN LÖSNING?

Forskningsprogrammet Mistra Indigo leds av IVL Svenska Miljöinstitutet i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och det ledande amerikanska forskningscentrat Resources for the Future i Washington. Forskarna ska följa och stödja klimatpolitiken och verksamheten är uppdelad i fyra integrerade forskningsområden som ska belysa industrins roll i klimatarbetet:

  • Hur kan ett robust handelssystem för kolmarknader utformas för att få en prissättning som bidrar till utvecklingen och bli en del av den globala ekonomin?
  • Vilka är klimatpolitikens fördelningseffekter mellan länder och olika delar av samhället?
  • Hur kan samspelet mellan klimatpolitiken och incitament för teknikutveckling fungera bättre och förhindra marknadsmisslyckanden för nya klimatvänliga lösningar?
  • Vilken roll har industrin i klimatarbetet och hur agerar företag strategiskt utifrån olika delar av klimatpolitiken?

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Med hänsyn till det osäkra internationella politiska läget inom klimatområdet är målet med Mistra Indigo att utveckla verktyg och instrument som inte är beroende av det internationella ramverket. Fokus ligger på hur ekonomiska incitament och klimatpolitiska styrmedel bäst bör utformas för att driva på och förstärka insatser inom bland annat näringslivet.

Forskarna ska arbeta nära beslutsfattare från politik, myndigheter och näringsliv och fånga in kunskapsbehov och sprida resultat genom att arrangera workshops och evenemang. Där ska en målinriktad dialog föras mellan forskare och användare på olika nivåer.