Mistra REES

Industrisamhället har sedan starten för över tvåhundra år sedan dominerats av ett linjärt sätt att producera och konsumera varor. Råvaror utvinns, brukas, förbrukas och kastas slutligen. Det innebär ett slöseri med begränsade resurser.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Industrisamhället har sedan starten för över tvåhundra år sedan dominerats av ett linjärt sätt att producera och konsumera varor. Råvaror utvinns, brukas, förbrukas och kastas slutligen. Det innebär ett slöseri med begränsade resurser. Det ökar också riskerna för instabila råvarupriser och osäker råvarutillgång, vilket påverkar inte bara resursintensiva sektorer utan hela samhället.

Vi behöver därför gå från ett linjärt till ett cirkulärt samhällssystem, med en ekonomi som bygger på fler slutna kretslopp. Industrin behöver öka graden av återanvändning, reparation och återtillverkning av produkter och komponenter. Vidare behöver återvinningen av material från produkter och komponenter öka markant. Kunskapsluckorna kring hur resurseffektiva och cirkulära lösningar kan utvecklas är dock stora.

Hur kan programmet bidra med lösningar?

Mistra REES (-Produktdesign och resurseffektivitet på vägen mot en cirkulär ekonomi) uppdrag är att utveckla principer, metoder och riktlinjer som möjliggör resurseffektiva produkter, tjänster och affärsmodeller. Målet är också att föreslå policyinstrument och policypaket som gynnar omvandlingen mot en mer cirkulär ekonomi.

Tolv företag samt två kommuner och ideella organisationer medverkar i programmet som består av sju sammanhängande projekt. Det första projektet skapar en kunskapsbas för resten av programmet genom att utforska under vilka förutsättningar cirkulära produkter och tjänster är mer resurseffektiva. Dessutom studeras affärsmässiga och policymässiga drivkrafter och hinder. Baserat på det första projektet följer sedan tre projekt som utvecklar metoder och verktyg för framtagning av produkter och tjänster, affärsmodeller och policys. Därefter följer ett projekt som syntetiserar kunskapen i de föregående projekten och utforskar möjligheterna för en effektiv samverkan mellan olika delar av en cirkulär ekonomi. De två sista projekten i programmet ser till att resultaten sprids till specifika målgrupper.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

De deltagande företagen, kommunerna och organisationerna får ett kunskapsförsprång, ökad synlighet mot allmänhet och kunder samt tillgång till ett nätverk med liknande aktörer. Resultaten ska dock spridas till hela den svenska industrin i syfte att långsiktigt stärka konkurrenskraften. Dessutom kommer beslutsfattare från andra samhällssektorer att erbjudas konkreta verktyg genom workshops, läroböcker, populärvetenskapliga artiklar, sammanfattningar för beslutsfattare.

Mistra REES avser att flytta fram forskningsfronten inom cirkulär ekonomi och forma en ny generation svenska interdisciplinära forskare och praktiker, genom bland annat de nio doktorander och mastersstudenter som deltar i programmat.

”I vår resursbegränsade värld är behovet större än någonsin av att gå från linjära materialflöden till fler cirkulära. Mistra REES tar ett helhetsgrepp kring dessa frågor och vi hoppas kunna bidra till att snabbt styra om samhället i en mer hållbar riktning, vilket gynnar såväl industrin som konsumenterna.”
Mattias Lindahl, programchef