Mistra SAMS

Sverige har som vision att bli världens första fossiloberoende land. En tuff utmaning som kräver en rad nya lösningar.
Mistra SAMS vision är att Sverige år 2030 ska ha nått en tillgänglighet och mobilitet i storstadsregionerna som bidrar till att nå hållbarhetsmålen och som samtidigt tillgodoser behoven hos breda användargrupper.

This post is also available in English

Vad är utmaningen?

Sverige har som vision att bli världens första fossiloberoende land. En tuff utmaning som kräver en rad nya lösningar. För att nå dit måste vi bland annat ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen senaste 2030 enligt Trafikverket. Men det är inte det enda utmanande målet inom transport- och miljöområdet. Klimatavtalet från Paris ställer ytterligare krav på nya lösningar, liksom ett beslut i Stockholms stad att biltrafiken där måste minska trots att inflyttningen ökar. För att inte trängseln och utsläppen i större städer ska bli ohanterliga är det nödvändigt att vi får en minskad efterfrågan av bilburna transporter och en optimerad användning av den befintliga infrastrukturen.

Hur kan programmet bidra med lösningar?

Mistra SAMS – Sustainable Accessibility and Mobility Services vision är att Sverige år 2030 ska ha nått en tillgänglighet och mobilitet i storstadsregionerna som bidrar till att nå hållbarhetsmålen och som samtidigt tillgodoser behoven hos breda användargrupper genom nya tillgänglighetstjänster. Programmet kommer inledningsvis att undersöka vilka framgångsrika tillgänglighets- och mobilitetstjänster som finns i andra länder för att på så sätt hitta goda exempel.

Forskningen har ett sociotekniskt förhållningssätt till de förändringsprocesser som pågår. Det innebär att de framväxande innovationerna och nya lösningarna inte bara ses som tekniska konfigurationer men även som integrerade delar av nätverk bestående av aktörer, organisationer och institutioner som utvecklas i nära samspel med varandra, ofta på oförutsägbara sätt. En förändring till hållbar mobilitet och tillgänglighet handlar om komplexa processer där tekniska, sociala, politiska och kulturella dimensioner är intimt sammanflätade. Mistra SAMS kommer att skapa fördjupade insikter om användare, tjänster och implementeringsförutsättningar. Men även öka förståelsen för användarnas behov, begränsningar och preferenser när det gäller tillgänglighet och mobilitet, samt att ge insikter om viktiga institutionella villkor (policy och planering) och hållbarhetspotentialen hos tjänsterna.Hypotesen är att innovationer inom tillgänglighet kan bidra till en resurseffektivare och mer flexibel mobilitet. Ett exempel på det skulle kunna vara att vi inte äger våra bilar, istället abonnerar vi på tillgången till en bil när vi behöver den.

Ett annat mål är att skapa en plattform som ger oss all information som vi behöver för att göra en resa. Det ska inte vara som idag när man tvingas använda sig av flera olika företags lösningar för att kunna sätta samman en hel resa. På så sätt ska det bli enklare och mer attraktivt att välja kollektiva transportmedel. I samma digitala plattform ska virtuella möten, fordonspooler, samåkning, taxi, lånecyklar och andra lösningar finnas med. Plattformen och några kombinationer av tjänster kommer att testas i så kallade living labs. Tanken är att ta fram prototyper som visualiserar hur det skulle kunna se ut.

Programmet består av följande delar:

  • Kommunikation och ledning
  • Teoretisk grund: utforska, anpassa, vidareutveckla och etablera de samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga perspektiv som ger programmet en gemensam analytisk ram.
  • Inventering av disruptiva tillgänglighetstjänster och olika digitala plattformar.
  • Fördjupade insikter om användare, tjänster och implementeringsförutsättningar.
  • Design och testning av nya tjänstekombinationer och digitala plattformar.
  • Analysera effekterna av de nya tjänsterna, speciellt i centrala delar och förorter i Stockholm och Malmö. Göra scenarier för hela Sveriges transportsystem som visar hur dessa nya tillgänglighets- och mobilitetstjänster kan bidra till att klimatmålen nås.
  • Använda de fördjupade kunskaperna om tekniska konfigurationer, användargruppers perspektiv och institutionella förutsättningar för att identifiera policyrekommendationer och lägga grund för deras genomförande.

Vilka kommer att ha nytta av resultaten?

Programmet leds av Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Statens Väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Flera storföretag är med på tåget, bland annat Ericsson och Scania.  Även FRAC medverkar som via sina dotterbolag Hertz och Sunfleet erbjuder hyrbilar och bilpooler. De offentliga myndigheter som är med i programmet är Trafikverket, Stockholms stad, Malmö stad och Botkyrka kommun.

Alla beslutsfattare som arbetar med hållbar kommunikation/transporter kommer att ha nytta av resultaten. Stockholm har dock en speciell ställning då staden kommer att utgöra ett ”showcase” för de nya lösningarna. Tjänstemän från staden kommer därför att vara direkt involverade i arbetet. Men en stor del av den kunskap och de verktyg som skapas inom programmen ska även vara användbara för andra städer och regioner. Även Trafikverket och företag verksamma inom transportområdet är intresserade av programmets forskning. Det är avgörande att skapa förutsättningar för en mer välfungerande mobilitet för breda användargrupper för att klimatmålen ska vara möjliga att nå.