Misum

Marknader får en allt större betydelse i vårt avreglerade och allt mer globaliserade samhälle. Men kunskapen om hur enskilda marknader fungerar är bristfällig. Misum har som mål att bli ett internationellt tvärvetenskapligt kunskapsnav med syfte att främja marknaders bidrag till hållbar utveckling.

This post is also available in English

Centrumet ska bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter.

 

Vad är utmaningen?

Marknader får en allt större betydelse i vårt avreglerade och allt mer globaliserade samhälle. De senaste decennierna har de svenska marknaderna för till exempel el, sjukvård, telefoni och apotek genomgått stora förändringar.

Fortfarande saknas mycket kunskap om hur enskilda marknader fungerar – kunskap som skulle kunna bidra till att påverka marknaderna i hållbar riktning. Marknader styrs med lagar och styrmedel, men formas också i komplexa samband mellan en lång rad aktörer: politiker, myndigheter, företag, intresseorganisationer och enskilda individer – på lokal, nationell och global nivå. För att hitta nya lösningar och verktyg som kan bidra till hållbar utveckling, och samtidigt stärka svensk konkurrenskraft, måste vi förstå marknaderna bättre än vi gör idag.

Hur kan programmet bidra till en lösning?

Misum – Mistra Center for Sustainable Markets, ska etableras som ett internationellt centrum av hög klass, med syfte att öka förståelsen kring hållbara marknader. Centrumet ska även bidra med kunskap och utbildning inom hållbara marknader, samt fungera som en mötesplats för forskare, beslutsfattare, företag och andra intressenter. Misum leds från Handelshögskolan i Stockholm, där centrumet är en viktig agent och katalysator för miljö- och hållbarhetsfrågor, och knyter an till ett stort antal olika institutioner inom skolan. Centrumet samverkar också med andra akademiska aktörer nationellt så väl som internationellt, liksom med relevanta samhällsaktörer.

Forskningen organiseras inom tre kunskapsplattformar:

  • Affärsmodeller
  • Redovisningsramar
  • Humankapital

De tre plattformarna kommer dessutom att stödjas med kompetens inom hållbar finans, genom expertis i ett så kallat initiativ för hållbar finans.

Vilka kommer att ha nytta för resultaten?

Misum kommer att leverera kunskap och praktiska verktyg relevanta för marknadens olika aktörer: forskare, beslutsfattare inom näringslivet, politiker, myndigheter och olika organisationer.