Östersjöprogrammet BONUS

Östersjöprogrammet BONUS: Viable Ecosystems and Innovation, har öppnat sin första utlysning av medel till forskning om Östersjöns miljö och samhällsutveckling.

This post is also available in English

Östersjöprogrammet BONUS har öppnat sin första utlysning av medel till forskning om Östersjöns miljö och samhällsutveckling. Utlysningen omfattar totalt 38 miljoner euro och består av två delar; en tematisk del kallad ”Viable ecosystem” och en innovationsdel.

BONUS är ett forskningsprogram som gemensamt finansieras av staterna runt Östersjön och EU. Programmets syfte är att bidra till en hållbar utveckling i Östersjöregionen med hjälp av vetenskapliga resultat och innovativa lösningar. Forskningen ska ge stöd till genomförandet av HELCOM:s aktionsplan för Östersjön, EU:s Östersjöstrategi och EU:s havsmiljödirektiv. Alla forskningsprojekt ska ha en potentiell praktisk betydelse och gärna involvera berörda parter.

Sista ansökningsdag är den 14 februari 2013 för den tematiska delen och den 12 mars för innovationsdelen.

Svenska finansiärer är Formas, Vetenskapsrådet, Vinnova, Naturvårdsverket, Mistra, Havs- och vattenmyndigheten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Mistra bidrar i första hand till innovationsprojekt. EU bidrar med upp till 50 % av finansieringen. För mer information om utlysningstexter och riktlinjer för ansökan, se Bonus webbportal.