STEPS

Plast finns överallt i samhället och är en omistlig del av vår vardag. Men nästan hundra års användning har påverkat både miljön och klimatet. Forskningsprogrammet STEPS målsättningen är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi.

Vad är utmaningen?

Plast finns överallt i samhället och är en omistlig del av vår vardag. Den är formbar, tålig och billig. Men nästan hundra års användning har påverkat miljön och klimatet. Jordklotet svämmar över av plast, i både synlig form och nedbruten till mikroskopisk storlek i miljön. Råvaran är dessutom i de flesta fall fossil vilket bidrar till klimatförändringen. Världen behöver alltså plast som inte påverkar miljön eller klimatet negativt.

Hur kan programmet bidra med en lösning?

Målsättningen med STEPS – Sustainable Plastics and Transition Pathways är att utveckla plaster som är baserade på bioråvara och som produceras på ett hållbart sätt i en cirkulär ekonomi. Jordbruksprodukter, alger och skog är tänkbara råvarukällor. Plasterna ska ha önskade egenskaper men vara återvinningsbara. Forskningsprogrammet har också som ambition att utveckla en miljövänlig och konkurrenskraftig teknik för att utveckla byggstenar till plast på basis av grön kemi och bioteknik.

I de nya processerna är ett mål att undersöka infångad koldioxid som möjligt inmatningsmaterial till industrin. Om det blir möjligt att tillverka framtidens plaster på det sättet skulle vinsten bli dubbel. Dels genom att utsläppen till atmosfären skulle minska, dels genom att plaster därmed skulle kunna fungera som kolsänka.

Ett ytterligare steg i programmet handlar om att utveckla policyfrågor, standardisering, återvinningssystem och ett förändrat konsumentbeteende som stöder utvecklingen mot hållbar plast.

Vilka kommer att ha nytta av resultatet?

Programmet kommer att producera resultat som är av vikt för beslutsfattare inom näringslivet, politiken, myndigheter och organisationer. Industrin som deltar får ett kunskapsförsprång inom miljöanpassad produktion och blir därmed långsiktigt mer konkurrenskraftig.

Nya marknader kan dessutom skapas för restprodukter från jordbrukssektor och skogsindustrin som idag underutnyttjas. Slutligen gynnas samhället i stort av mindre plast i miljön och mindre klimatpåverkan från plastproduktion.

”STEPS har djärva mål. Möjligheterna att lyckas bygger på fruktbara samarbeten mellan många akademiska discipliner och med näringslivet. I programmet deltar 18 företag samt Region Skåne. Det visar på ett fantastiskt intresse för frågeställningarna och möjligheterna, hela värdekedjor är involverade.”

Britt-Marie Bertilsson, ordförande för STEPS

The importance of research for a green recovery and sustainable transformation – Interviews with Mistra Programme Directors spring 2020.

Rajni Hatti-Kaul, Programme Director Mistra STEPS