The Urban Mind

Den urbana utvecklingen är nära kopplad till klimatutveckling och framväxande humana system. Forskningsprojektet The urban mind, som avslutades 2010, erbjud ett historiskt, humanistiskt perspektiv med målet att skapa hållbara urbana livsmiljöer.

This post is also available in English

– Cultural and environmental dynamics

VAD ÄR UTMANINGEN?

Den urbana utvecklingen har varit ett globalt fenomen med grunden i en nära koppling mellan klimatutveckling och framväxande humana system. Dessa processer växer fram över årtusenden och tar sig många olika uttrycksformer under olika tider och på olika platser – och får mycket varierande konsekvenser. Idag står vi inför en lång rad problem där utmaningen är att hitta lösningar som främjar en framtid som ger utrymme för mental välmåga i en fungerande värld. Även om problemets omfattning idag är globalt och utan motsvarighet i historien är problemställning inte ny. Betydande kunskaper står därför att nå genom tidsdjupa analyser av liknande samhällssituationer. Inte sällan ges denna historiska aspekt en mycket undanskymd roll i dagens problemanalyser och presenterade lösningar. Detsamma gäller de mänskliga mentala strukturer som formar och omformas av de samhällen och de situationer där omvärlden som vi lever med är hotad.

HUR KAN PROJEKTET BIDRA TILL EN LÖSNING?

Projektets huvudsakliga mål är att erbjuda ett historiskt, humanistiskt perspektiv till studiet av hållbara urbana livsmiljöer. Detta uppnås genom att utifrån ett globalt perspektiv studera tätortsinvånarnas mentala och fysiska landskap och hur det förändrats över tid från de första täta bosättningarna för ca 10 000 år sedan och framåt. Denna långa tidsperiod innefattar många kortare och längre perioder av varierande samhällelig välmåga, samhällen har genomgått perioder av expansion och recession, civilisationer har vuxit fram och fallit samman och mänskliga populationer ändrat livsstilar från huvudsakligen rurala till urbana livsmiljöer. Klimatet och miljön under denna tid karaktäriseras likaledes av variation och förändringar av skiftande utsträckning och omfattning, på global, regional och lokal nivå. Projekt introducerar därför ett nytt koncept, “the Urban Mind”, som bygger på en kombination av humanistiska och naturvetenskapliga studier av urban utveckling och klimatförändringar. Fjorton explorationsstudier utifrån material från Afrika, Eurasien och Amerika kommer att analysera diskontinuiteter och kontinuiteter över tid i sammansättningen av lokala, regionala och globala ’urban minds’, med primärt fokus på perioder av ökad ekonomisk och klimat- och miljörelaterad utsatthet.

VILKA KOMMER ATT HA NYTTA AV RESULTATEN?

Projektet i sin idéstödsform, avser att skapa grund för en ökad förståelse av dynamiken i människans interaktion med sin omgivning utifrån ett historiskt perspektiv, genom att presentera en inledande analys och utvärdering av kulturell och social flexibilitet och återhämtning i förhållande till urban utveckling över tid. Konceptet ”Urban Mind” tillför en nödvändig kognitiv och historisk dimension till vår förståelse av organisationen av de moderna, urbana komplex som rymmer mer än 50 % av världens befolkning. Projektet vänder sig därför till alla som på något sätt är involverade i arbetet att formulera strategier för skapandet av framtidens hållbara, urbana livsmiljöer.