Mistras koldioxidavtryck 2020

Hållbarhetsanalysen av våra investeringar bygger till stor del på dialog med våra förvaltare. För att ta fram underlag för dialog använder vi oss av flera olika verktyg, bland annat det koldioxidavtryck som presenteras här.

  Mistra ska genom sin verksamhet bidra till en hållbar samhällsutveckling. En viktig del i detta är att som institutionell kapitalägare och investerare vara pådrivande i arbetet för en hållbar finansmarknad. Hållbarhetsanalysen av våra investeringar bygger till stor del på dialog med våra förvaltare. 

  Ett koldioxidavtryck kan göras till exempel för ett företag, en produkt, eller en investering. Genom koldioxidavtrycket kan de totala utsläppen av växthusgaser kopplade till företagets verksamhet, produkten eller investeringen presenteras. För att beskriva detta bör utsläpp relaterade till produktion och leverantörskedja, användning och avfallshantering omfattas, dvs. beräkningen bör göras med ett livscykelperspektiv. För att det ska vara möjligt behöver data finnas tillgängliga och avgränsningar göras på ett relevant sätt.

  Det finns ett värde för Mistra i att beräkna koldioxidavtrycket av våra investeringar och vår aktieportfölj i och med att resultaten kan användas som underlag för dialog med förvaltare och företag. Vi ser också att det finns ett värde i att stödja utvecklingen av metodik och en process där finanssektorn tar in klimat och andra hållbarhetsaspekter i diskussioner och beslutsfattande. Genom att efterfråga uppgifter om utsläpp kan dessutom en ökad tillgång till data främjas. Mistra har därför skrivit under det internationella initiativet Montreal Pledge (www.montrealpledge.org) för att stödja utveckling och implementering av uppföljning av växthusgasutsläpp kopplade till investeringar av kapital.

  Samtidigt är Mistra väl medveten om de begränsningar ett koldioxidavtryck har. Ett koldioxidavtryck av en investering eller portfölj, så som det ofta beräknas idag, ger inte tillräcklig information om deras klimatpåverkan, bland annat beroende på följande.

  • Metoden är inte framåtblickande utan fokuserar på historiska utsläpp.
  • Utsläpp i företagens leverantörskedja omfattas normalt inte, och inte heller utsläpp från produkter och tjänster.
  • Effekten av sektorval snarare än företagens faktiska klimatprestanda kan dominera en analys av en portföljs koldioxidavtryck.
  • Biogena utsläpp likställs med fossila.
  • Ofullständig rapportering av data.

  Mistras koldioxidavtryck 2020

  Mistra har för 2020 med hjälp av analysföretaget MSCI mätt koldioxidavtrycket för såväl hela aktieportföljen som för individuella aktiefonder. Koldioxidavtrycket är beräknat utifrån Mistras ägarandel i respektive företag genom investering i respektive aktiefond. I analysen ingår data för direkta utsläpp av växthusgaser och indirekta utsläpp från elanvändning. Utsläpp från resterande värdekedja, användning av producerade produkter och deras avfallshantering ingår inte. Växthusgasutsläppen presenteras som koldioxidekvivalenter. Utsläpp av biogen koldioxid kan ingå i beräkningarna, det beror på hur företagen har rapporterat.

  Mätt på Mistras aktieportfölj per 30 september 2020 är koldioxidavtrycket 8 000 ton koldioxidekvivalenter. Relaterat till den andel av bolagens omsättning som Mistras ägarandel motsvarar innebär detta en koldioxidintensitet på 11,3 ton koldioxidekvivalenter/MSEK omsättning, och relaterat till värdet av investeringen 5,1 ton koldioxidekvivalenter/MSEK investering. Som en jämförelse kan nämnas att fjärde AP-fondens koldioxidavtryck relaterat till omsättning för 2019 var 13,5 ton koldioxidekvivalenter/MSEK omsättning[1].

  I dialoger med förvaltare kommer information från analysen användas som underlag, bland annat med avseende på hur företag som inte rapporterar växthusgasutsläpp kan uppmuntras att göra det, och med fokus på företag som i MSCIs analys definieras som ”laggards” (eftersläntrare) när det gäller riskhantering knuten till utsläpp av växthusgaser. Jämfört med föregående år har Mistras koldioxidavtryck ökat, vi kommer även att lyfta de bolag som bidrar mest till koldioxidavtrycket till diskussion med berörda förvaltare.

  Tabell Mistras koldioxidavtryck 2018-2020

  Koldioxid-avtryck 2020-09-30 2019-09-30 2018-09-30
   Mistra / MSCI Index Index MSCI ACWI ESG Universal  Mistra / MSCI Index Index MSCI ACWI ESG Universal Mistra / MSCI Index Index MSCI ACWI ESG Universal
  tCO2e 8 000 17 000 18 000 3 900 18 000 19 000 5 100 23 000 25 000
  tCO2e/MSEK omsättning 11,3 19 21 4,9 18 22 5,2 20 22
  tCO2e/MSEK investering 5,1 11 12 2,4 11 12 3,0 13 15

   

  Aktieportföljens koldioxidavtryck har jämförts med det vägda jämförelseindex som används för portföljens finansiella utveckling (SIXPRX/MSCI ACWI), samt med ett ESG[2] index (Index MSCI ACWI ESG Universal[3]).

  Den analyserade aktieportföljen hade ett marknadsvärde på 1 565 miljoner kronor exklusive likvida medel i fonderna, vilket motsvarar 48 procent av Mistras samlade investeringar (föregående år 1 645 miljoner kronor motsvarande 49 procent).

  —————————————-

  [1] http://www.ap4.se/hallbarhet-och-agarstyrning/klimat-och-miljo/

  [2] Environmental, Social and Governance

  [3] https://www.msci.com/documents/10199/0ca6fd46-3b5e-410e-bbde-e3bdbea88ef3

  Klicka här för att komma till Mistras verktygslåda