Norm- och sektorbaserad screening 2018

ISS-Ethix har 2018 utfört en så kallad etik-och miljögranskning av bolagen i Mistras totalportfölj (2018-12-31).

    Granskningen omfattar en normbaserad screening som signalerar om något av företagen i Mistras portfölj skulle bryta mot internationella konventioner och principer inom miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption, även företag som är involverade i personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen identifieras i granskningen. En sektorbaserad screening görs dessutom där företag vars omsättning till 5 procent eller mer kan härledas från alkohol, spel, militärmateriel, pornografi eller tobak, eller till 50 procent eller mer kan härledas till fossila bränslen identifieras.

    Totalt sett är 0,70 procent av det samlade värdet av Mistras portfölj (2018-12-31) urskilda enligt de definierade kriterierna (också 2017-12-31 var värdet 0,70 procent). Resultatet av granskningen pekar på att internationella normer inte respekteras av tre olika bolag i portföljen (0,33 procent av portföljens värde). Mistra har dialog med berörda förvaltare för att utreda vad som har skett och vilka åtgärder som bör tas.

    Den sektorbaserade screeningen identifierade företag med koppling till militärmateriel (0,21 procent), alkohol (0,11 procent), och fossila bränslen (0,04 procent) enligt definierade kriterier. Denna information är del av underlaget vid dialogmöten med förvaltare.

    Klicka här för att komma till Mistras verktygslåda