Norm- och sektorbaserad screening 2021

ISS-ESG har utfört en norm- och sektorbaserad granskning av bolagen i Mistras totalportfölj (2021-06-30).

    ISS-ESG har utfört en norm- och sektorbaserad granskning av bolagen i Mistras totalportfölj (2021-06-30). Denna granskning omfattar en normbaserad screening som signalerar om något av företagen i Mistras portfölj skulle bryta mot internationella konventioner och principer inom miljöskydd, mänskliga rättigheter, arbetsrätt eller anti-korruption, eller som anklagas för att inte minimera sitt bidrag till klimatförändringen eller motverkar arbetet mot klimatförändringen. Även företag som är involverade i personminor, klustervapen, kemiska vapen, biologiska vapen eller kärnvapen identifieras i granskningen. En sektorbaserad screening görs dessutom där företag vars omsättning till 5 procent eller mer kan härledas från alkohol, spel, militärmateriel, pornografi eller tobak, eller till 50 procent eller mer kan härledas till fossila bränslen.

    Totalt sett är 0,29 procent av det samlade värdet av Mistras portfölj (2021-06-30) urskilda enligt de definierade kriterierna (2020-12-31 var värdet 0,50 procent). Resultatet av granskningen pekar på att internationella normer inte respekteras av ett bolag i portföljen (0,01 procent av portföljens värde). Mistra har sålt av den fond där bolaget ingick.

    Den sektorbaserade screeningen identifierade företag med koppling spel (0,05 procent), och fossila bränslen (0,24 procent) enligt definierade kriterier. Denna information är del av underlaget vid dialogmöten med förvaltare.

    Klicka här för att komma till Mistras verktygslåda