Publicerad 2015-08-03

Ansökningsinbjudan – upphandling av kommunikationstjänster

Mistra upphandlar kommunikationstjänster i form av grafisk form och produktion, skribent och digital kommunikation. Upphandlingen sker i ett tvåstegsförfarande dvs selektiv upphandling enligt LOU.

Om Mistra

Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, bildades av regeringen 1994 med medel från de tidigare löntagarfonderna och är en forskningsfinansiär som stödjer forskning av strategisk betydelse för en god livsmiljö och hållbar utveckling. Mistra ska främja utvecklingen av starka forskningsmiljöer av högsta internationella klass med betydelse för Sveriges framtida konkurrenskraft. Den forskning som Mistra finansierar ska medverka till att viktiga miljöproblem blir lösta och till en hållbar samhällsutveckling. Möjligheter att uppnå industriella tillämpningar ska tas till vara.

Mistra har kontor i Stockholm på Gamla Brogatan 36-38 med ett kansli på totalt 8 personer under ledning av en verkställande direktör. Mer information om oss och våra pågående och genomförda forskningssatsningar finns på www.mistra.orglänk till annan webbplats.

Om Uppdraget

För att skapa förståelse för Mistras övergripande behov följer här en kort beskrivning av uppdraget. Mer detaljerade krav kommer förses till selekterade intresseanmälningar i en anbudsinbjudan.

Mistra har ett kontinuerligt behov av konsultstöd för kommunikations-insatser då vi, till antalet anställda, är en liten organisation. Vårt kommunikationsarbete syftar till att förmedla en bild av Mistra som en tydlig initiativtagare av forskning som bidrar till att förebygga och lösa viktiga miljöproblem. Vi ska också profilera oss som en proaktiv investerare som möjliggör att resultat från våra forskningssatsningar utvecklas tillsammans med användare.

Mistra har även ambitionen att vår kapitalförvaltning ska vara en förebild för andra investerare som vill ta ansvar och arbeta mot en hållbar utveckling. Mistra vill arbeta i direkt kontakt med sakkompetenta leverantörer. Våra viktigaste målgrupper finns inom universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag, myndigheter, organisationer samt inom finansmarknaden.

Forskning är en internationell bransch. Därför bör våra leverantörer vara vana vid att arbeta på engelska likväl som på svenska. Mistras behov av löpande kommunikationstjänster finns inom tre områden; grafisk form och produktion, skribent och digital kommunikation. Varje område utvärderas separat varför leverantörer kan lägga anbud på ett, flera eller alla områden.

Upphandlingsförfarande

Mistra har valt att upphandla kommunikationstjänster i ett tvåstegs-förfarande, selektiv upphandling, enligt lagen om LOU. Med selektivt förfarande avses ett förfarande där alla leverantörer kan ansöka om att få delta men endast anbudssökande som inbjuds av Mistra att delta får lämna anbud.Med denna annons bjuds härmed leverantörer in att ansöka om att få lämna anbud.

Kriterier och regler

Ansökande skall svara på de frågor som finns i intresseanmälnings-blanketten samt kort beskriva ett referensuppdrag, detta skall styrkas med kontaktuppgifter till referens. Mistra kommer, med utgångspunkt från intresseanmälningsblanketten, att välja ut fem (5) leverantörer inom varje område som är mest lämpade att lämna ett anbud enligt de specificerade urvalskriterierna. För att bedömas i selekteringen skall intresseanmälansblanketten vara korrekt ifylld och en kort beskrivning av referensuppdrag skall inkluderas. Detta uppdrag kommer bedömas utifrån relevans för Mistra och graderas i en skala från 1-5 där 5 är det högsta betyget.

Då det krävs av den verksamhet Mistra bedriver för att kunna leverera kommunikationstjänster utifrån önskemål kommer intresseanmälningarna graderas enligt följande skala där ”uppdrag” menas ett uppdrag som varat i minst ett år:

5p Tidigare uppdrag hos icke statlig forskningsfinansiär

4p Tidigare uppdrag hos forskningsråd

3p Tidigare uppdrag inom universitet och högskola

2p Tidigare uppdrag hos mindre myndighet

1p Tidigare uppdrag hos uppdragsgivare av Mistras storlek (antal anställda)

Om färre än fem (5) kvalificerade ansökningar inkommer kommer Mistra gå vidare med dessa leverantörer till en anbudsprocess.

Om fler än fem leverantörer får samma betyg kommer referenser kontaktas och en ny selektering görs utifrån de betyg som lämnas. Referenserna kommer då få gradera leverantörer utifrån tidshållning, samarbetsförmåga samt prissättning. Var och en i en skala ett till fem (1-5).

Utvärdering

Utvärdering och selektering beräknas ta minst åtta (8) arbetsdagar i anspråk. De som väljs ut kommer få en inbjudan att lämna anbud via epost.

Frågor
Tony Carlsson, upphandling.mistra@spiut.se