Publicerad 2018-09-26

This post is also available in English

App bidrar till bilfri livsstil

Är det möjligt att minska miljöpåverkan från resor och transporter och samtidigt göra det mer attraktivt att bo i samhällen utanför storstäder? Forskningsprogrammet Mistra Urban Futures har undersökt vad som krävs för att göra det möjligt.

Alltfler väljer att bo i samhällen strax utanför våra storstäder. Det har ökat behovet av en hållbar regional utveckling, och inte minst ställer det krav på nya smarta mobilitetslösningar.

– För att miljöpåverkan från transporter ska kunna minska behöver vi utveckla hållbara alternativ och komplement till privatbilen, säger Åsa Hult, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet. och verksam inom Mistra Urban Futures.

Forskningsprojektet ”Hållbara och attraktiva stationssamhällen”, som bedrivs inom ramen för forskningsprogrammet har under två års tid undersökt parkeringsbehov, nya sätt att resa och hur byggplaner påverkar koldioxidutsläpp i Ale och Lerums kommuner, två växande stationssamhällen strax utanför Göteborg.

Arbetet har utgått från två konkreta, och ibland motstridiga, politiska mål: att öka byggandet och minska utsläppen från transporter.

– När byggandet ökar och fler flyttar in finns det en risk att utsläppen från personresor ökar. Därför är det viktigt att byggandet i kommunerna planerar på ett sätt så att det inte sker, säger Åsa Hult.

Idag används den mark som kommunerna vill använda ofta till parkeringar och vägar. Om dessa ytor kunde minskas skulle det bli mindre lockande för många att använda den egna bilen. Förutsatt att det finns alternativ.

För att få till sådana lösningar har forskningsinstitutet RISE, en av parterna i projektet, utvecklat och testat lokala tjänster för resor och transporter. Bland annat en app där den som gör en hållbar resa får poäng som sedan omvandlas till belöningar, till exempel som rabatt i den lokala matbutiken. Inom projektet har man även testat en eldriven tuk-tuk-taxi i samverkan med Västtrafik, en eldriven lastcykel och samåkning.

Genom medborgardialoger, som Chalmers har ansvarat för, har invånarna i Lerum och Nödinge bjudits in att komma med synpunkter och förslag. Ett förslag var att göra stationen till ett nav där man kan hämta och lämna sina barn till förskola och skola, hämta varor från den lokala handlaren, låna böcker, fritidsutrustning och verktyg, lämna avfall och samlas för samåkning.

En slutsats från projektet är att antalet parkeringsplatser nästan kan halveras, förutsatt att marken runt stationerna används mer effektivt. För att hjälpa kommunerna i deras planeringsarbete har projektet tagit fram två verktyg, ett för att beräkna hur många parkeringsplatser som behövs och ett för att se hur stora koldioxidutsläpp det blir från resor beroende på var kommunerna bestämmer sig för att bygga.

– Kommunernas planerare kan nu enkelt och konkret visa på hur mycket koldioxidutsläpp det blir för olika byggplaner, beroende på lokalisering. Både vi och Lerums kommun upplever att det ger ett bra underlag för politiska beslut, säger Magnus Blombergsson, stadsarkitekt och verksamhetschef för plan och bygg i Ale kommun där Nödinge ligger.

I projektet ”Hållbara och attraktiva stationssamhällen” har 24 parter deltagit och det har finansierats av Vinnova, Västra Götalandsregionen, Ale och Lerums kommuner. Det har genomförts inom ramen för Mistra Urban Futures program ”Det urbana stationssamhället – vägen mot ett resurssnålt resande”.

Läs hela rapporten här

Text: Per Westergård