Publicerad 2016-10-06

Bra ansökningar till nya program om klimat och smarta material

Mistra har stängt utlysningarna för tre nya program, ett om smarta material och två med fokus på klimatet. Nu utvärderas ansökningarna och i december står det klart vilka som får ansvar för programmen. Totalt kommer Mistra investera över 150 miljoner kronor i satsningarna.

geoVägen fram till ett nytt Mistraprogram är tydlig, men kräver hårt arbete. Först identifierar styrelsen ett behov. Sedan tar Mistras kansli fram bakgrundsmaterial innan en utlysning öppnar. Bland de sökande som vill ro hem ett program påbörjas då en intensiv fas, det gäller både att välja forskningsinriktning och att skapa ett team som kan förverkliga tankarna.

Det kommande programmet på temat ”Smarta material för en hållbar utveckling” ska undersöka om och hur smarta material ska kunna bidra till en hållbar utveckling samt lösa betydelsefulla miljöproblem. Programmet ska inte begränsas till tekniska utmaningar, utan även utforska hur nya material regleras i lagstiftningen. Målet är att hitta de möjligheter och lösningar som Sverige kan tillgodogöra sig, men även stärka vår internationella konkurrenskraft mot omvärlden. Den exakta utformningen av programmet är dock upp till de sökande att formulera.

Hög kvalitet kring smarta material

När utlysningen stängde hade det kommit in fem ansökningar. I mitten av oktober samlas en internationell panel bestående av fem personer som samtliga sökande kommer att få presentera sina förslag inför. Utvärderingsgruppen gör sedan en fördjupad studie av allt material samtidigt som de undersöker forskningsrelevans och forskningsbehov innan de lämnar ett förslag till styrelsen om vilken grupp som de anser bör få ansvar för det nya programmet.

– Det har varit roligt att läsa ansökningarna och se vad vårt bakgrundsarbete har mynnat ut i. Helt klart är att samtliga ansökningar håller en hög kvalitet och att de har intressanta forskningsansatser, säger Christopher Folkeson Welch som blir programansvarig på Mistra.

Programmets budget är 60 miljoner kronor under fyra år varav Mistra kommer att stå för 85 procent.

Innovativa lösningar om geopolitik

Mistra har också haft utlysningar inom klimatområdet, där den ena satsningen går under namnet ”Geopolitik och hållbar utveckling”. Det ska undersöka förutsättningarna för hållbar utveckling i ett förändrat geopolitiskt landskap, delvis framdrivet av globala klimatförändringar i samspel med nya demografiska förhållanden och migrationsmönster.

Inte heller det här programmet ska begränsa sin forskning till risker, hot och utmaningar som utvecklingen för med sig. De ska ha ett lika tydligt fokus på möjligheter och lösningar, som Sverige och Europa kan tillgodogöra sig i internationell konkurrens.

Fyra ansökningar har kommit in, och utvärderingar kommer att ske på liknade sätt som för övriga utlysningar.

– Vi är nöjda med att vi har fått in ansökningar från de forskargrupper vi hoppades skulle söka. De är alla kompetenta, men innovativa på olika sätt, säger Johan Edman som är blivande programansvarig på Mistra.

Programmet budget är 56 miljoner kronor under fyra år varav Mistra finansierar 85 procent.

Bredd om hur vi når klimatneutralitet

Det andra klimatprogrammet ”Genomgripande samhällsförändringar för att nå tuffa klimatmål” har fokus på hur Sverige på bara några decennier ska kunna bli ett samhälle utan nettoutsläpp av växthusgaser och med mycket begränsad användning av fossila bränslen. En fråga är hur vi ska klara av att byta ut befintlig fossilbaserad teknik samtidigt som Sverige utvecklas som industrination och välfärdsstat?

När utlysningen stängde hade fyra ansökningar kommit in. Dessa kommer att utvärderas i början av november av fem internationella forskare under ledning av Stefan Nyström som tidigare arbetade i Miljömålsberedningen.

Bredden på ansökningarna är stor. Någon har specialiserat sig på transporter, en annan på stålframställning.

– Storleken på programmet gör att vi har fått in ansökningar från komplexa konsortier där nära nog samtliga svenska universitet och ett antal industriella partner finns med, säger Thomas Nilsson som kommer att vara programansvarig på Mistra.

Programmet budget är 80 miljoner kronor under fyra år varav Mistra finansierar 70 procent.

Mistras styrelse kommer att fatta beslut om vilka om sak få ansvar för de olika programmen den 9 december i år. Planerad programstart är i början av 2017.