Publicerad 2018-06-13

This post is also available in English

Expertgrupp föreslår program om miljökommunikation

– Att kommunicera forskning, särskilt miljöforskning, är av central betydelse för att klara dagens miljö- och hållbarhetsutmaningar, säger Alan Irwin, professor vid Copenhagen Business School, och ordförande i expertgruppen som just nu arbetar med en bakgrundsrapport inför ett möjligt program om miljökommunikation åt Mistra.

Kommunikation är en framgångsfaktor, oavsett om det handlar om globala klimatförändringar eller mer lokala frågor som rör hälsopåverkan eller utsläpp till luft och vatten

Det är en slutsats från den internationella expertgrupp som på uppdrag av Mistra har dragit upp riktlinjerna för en möjlig ny forskningssatsning inom miljökommunikation.

Gruppen har bland annat sammanställt relevant forskning och lämnat rekommendationer om hur ett nytt forskningsprogram kan utformas. Gruppen har även bedömt de utmaningar som samhället står inför. Enligt Alan Irwin finns ett stort behov att öka förståelsen för de delvis nya förutsättningar som råder för såväl miljö– och forskningskommunikation som för kommunikation i stort.

– Kommunikationen förändras med framväxten av sociala medier och nedgången för mer traditionella kommunikationsformer som tv och tidningar.

Miljö- och hållbarhetsfrågor diskuteras i många sammanhang och involverar allt fler aktörer på olika nivåer, säger Alan Irwin.

– Det kan vara medborgare som uttrycker sin oro, forskare som pratar direkt med beslutsfattare men det kan också vara kampanjorganisationer som försöker övertala målgrupper att agera på ett visst sätt i enskilda miljöfrågor.

Det kan vara svårt för mottagare att skilja fakta från åsikter eller att förstå bakomliggande syften.

– Ibland är kommunikationen övervägd och balanserad. Vid andra tillfällen är det viktigt både vad som faktiskt sägs och vad som inte sägs, säger Alan Irwin.

Mot bakgrund av dessa utmaningar föreslår expertgruppen ett  tvärvetenskapligt forskningsprogram. Utgångspunkten ska vara svensk forskning inom kommunikation, men programmet ska också knyta an till relevant forskning inom samhällsvetenskap, humaniora, informationsvetenskap och naturvetenskap.

– Vi tror på en satsning med både svensk och internationell prägel, som inkluderar såväl professionella kommunikatörer som myndigheter, näringsliv och miljöorganisationer, säger Alan Irwin.

Expertgruppens slutsatser kommer att ligga till grund för Mistras styrelse när de i höst, tar ställning till en eventuell ny forskningssatsning. Om styrelsen går på expertgruppens linje kan en utlysning bli aktuell under senhösten.

Samtalen som förts inom expertgruppen har varit väldigt intressanta, konstaterar Alan Irwin. Gruppen har bestått av fem internationella experter, med bakgrunder inom naturvetenskap och teknik, inom forsknings- och miljökommunikation samt inom forskning som rör såväl sociologiska aspekter som beslutsfattande på miljöområdet.

– Våra samtal i gruppen har genererat många nya tankar och idéer. Så mycket att vi planerar att skriva en gemensam vetenskaplig artikel baserat på våra diskussioner.

Text: Henrik Lundström