Publicerad 2018-12-12

This post is also available in English

Flexibelt Mistra gav nyckel till världen

Redan i Mistras barndom användes Mistra Fellowship för att stärka yngre forskares internationella nätverk. Det allra första stipendiet gick till fysikern och miljövetaren Valentin Foltescu. Det öppnade världen för honom.

Det var en erfarenhet jag rekommenderar alla, särskilt de som jobbar naturinriktat. Jag var naturvetare och nu öppnades dörren till policyvärlden. Jag såg att det är där det går att få saker att hända. Det var ett nytt perspektiv och ett nytt förhållningssätt, säger Valentin Foltescu om Mistra Fellow, en satsning som har som syfte att hjälpa unga forskare ut i världen.

Han befinner sig idag i Paris och arbetar på FN:s Miljöorgan (UN Environment), inom sekretariatet for Climate and Clean Air Coalition, där han leder initiativ och utredningar om luftkvalitet och klimat runt om i världen. Det handlar om att hitta lösningar som undanröja hinder och trögrörlighet. Nästa år ska han bland annat arbeta med att utreda hur Afrika kan förbättra luftkvaliteten.

– Det finns stor brist på data, heltäckande policys saknas i många länder och det är svårt att implementera dem.

Valentin Foltescu är född i Bukarest och kom till Sverige i sena tonåren. Han började läsa fysik, radiofysik och miljövetenskap vid universitetet. Efter en stark teoretisk inriktning jobbade han mycket praktiskt under doktorandstudierna och genomförde mätkampanjer av luftburna partiklar.

Efter disputationen började han leta platser han kunde utvecklas på. Det sammanföll med att Mistra precis hade startat. Redan från starten hade Mistra idén om att forskningen skulle bedrivas i långsiktiga program. Samtidigt satsade Mistra resurser på individuella forskningsprojekt. År 1996 lyckades Valentin Foltescu övertyga Mistra om att han skulle bli Mistra Fellow och få möjlighet att forska vid en internationell aktör inom hans område.

– Mistra var mycket flexibla. Jag kunde föreslå vilken forskning som jag tyckte var intressant och användbar, och var stipendiet skulle förläggas. Först blev jag beviljad för ett institut i Irland. Men när jag upptäckte att möjligheterna var större vid Europeiska Kommissionens gemensamma forskningscenter i Italien var det inga problem att ändra.

Han stannade i ett och ett halvt år, sedan rekryterades han till SMHI.

– Jag hade kunnat stanna ett halvt år till, men SMHI var den arbetsplats som jag siktade på.

Där stannade han i tolv år. Valentin Foltescu fortsatte sedan sin karriär från SMHI till Naturvårdsverket, Europeiska Miljöbyrån och nu FN.

Det som gav honom mest under stipendietiden var närheten till och insikten om politikens betydelse för att förbättra miljön. Det är också det han sysslar med i dag inom FN. Han ser hur svårt det är att bedriva luftkvalitetsarbete i länder där det saknas lagstiftning eller där föreskrifterna inte följs.

I västvärlden har luftkvaliteten förbättrats avsevärt de senaste 40 åren, tack vare ett intensivt luftvårdsarbete, där de nordiska länderna har varit pådrivande. Men Europa har, enligt Valentin Foltescu, fortfarande problem med dålig luft på många håll.

– Med politisk vilja är det lättare att genomföra förändringar. Det ser vi exempel på i Asien. Luften i Bejing har förbättrats avsevärt på några få år, även om mycket arbete återstår.

Text: Thomas Heldmark