Publicerad 2018-02-07

This post is also available in English

Fossilfritt målet för Mistra Carbon Exit

Programmet Mistra Carbon Exit är nu igång på allvar. Fem fallstudier och fem akademiska studier har startats upp och nu är siktet inställt på att bidra till ett fossilfritt Sverige år 2045. Lika viktigt för programmet är att vara aktiva i den offentliga debatten.

Snart har det gått ett år sedan Mistra Carbon Exit startade. En stor del av den första tiden har gått åt till att forma laget och starta upp de olika programdelarna, något som tagit tid i ett program som har ett 30-tal medverkande parter.

– Nu är vi igång, säger programchefen Lars Zetterberg.

En av de stora uppgifterna under hösten var att ta fram nio budskap som programmet kommer att utgå ifrån. Dessa är:

 • Transformativa förändringar krävs för att nå Parismålet
 • Att ställa om basindustrin till nära nollutsläpp ger liten prisökning på slutprodukterna
 • Prissättning av koldioxid behöver kompletteras med andra styrmedel
 • Vi behöver utveckla helt nya styrsystem och affärsmodeller
 • Omställningen får inte ske på bekostnad av andra hållbarhetsmål
 • Offentliga beställare kan ställa klimatkrav vid upphandling
 • Kommunerna har mycket att vinna på gröna transportplaner
 • Självkörande och eldrivna fordon kan förändra vårt resande i grunden
 • Kopplingar till transport- och industrisektorn ger mer flexibilitet till ett förnybart elsystem

Parallellt har programmets tio underprojekt formerats och startats upp. Fem av dessa är industriella fallstudier medan fem är mer akademiska arbetspaket.

– Längst har vår fallstudie om bygg och infrastruktur kommit. De har redan haft två större möten med alla medverkande parter. Uppgiften nu är att ta fram en färdplan för hur branschen ska kunna nå nollutsläpp år 2045.

Just nu är arbetsgruppen igång med att analysera vilka tekniska utvecklingsvägar som finns samt fundera på vilka styrmedel som krävs för att nå målet. Ett arbete som ska vara klart under året.

Även inom transportområdet rullar arbetet på. Bland annat har en workshop hållits för att identifiera hur sektorn kan nå nollutsläpp. Redan nu fungerar programmet som en resurs för regering och myndigheter när det gäller övergripande frågor. Bland annat har Lars Zetterberg och hans kollegor engagerats för att analysera de förändringar som är på gång inom den europeiska utsläppshandeln.

– Styrkan med Mistras satsningar, både de tidigare och den nuvarande, är att de har gett oss en möjlighet att bygga upp en framgångsrik grupp inom policyområdet. Det har bidragit till att Sverige har stor kompetens inom det fältet.

Även inom de tekniska områdena finns motsvarande nätverk. Nära nog alla viktiga industriaktörer är engagerade inom programmet.

– Vi saknar några viktiga aktörer inom konsortiet, bland annat Boverket. Om någon saknas i arbetsgrupperna försöker vi inkludera alla som kan bidra med något.

Mistra Carbon Exit har även rekryterat fem doktorander, tre på Chalmers, en på Göteborgs universitet samt en på DIW German Institut for Economic Research.

Även styrelsen är på plats. Ordförande är Peter Nygårds som har en bred erfarenhet från både politik- och myndighetsvärlden.

– Peters stora erfarenhet ger trygghet åt programmet. Även i övrigt har vi fått ihop en bra styrelse med representanter från både myndigheter, kommunala sektorn och företag. Men vi vill gärna få med en eller ett par personer till från näringslivet, gärna från byggsektorn och helst ska de vara från något av våra nordiska grannländer.

Det som just nu har en plats i styrelsen är:

 • Peter Nygårds
 • Birgitta Resvik, Fortum
 • Erik Eriksson, Energimyndigheten
 • Stefan Nyström, Naturvårdsverket
 • Anna Ledin, Göteborgs stad

Även om programmet nyligen har fått upp farten är forskare och programledning redan aktiva i media och i debatter.

– Vi kan inte sitta och vänta på att forskningsresultat ska bli klara innan vi börjar kommunicera. Därför försöker vi från första stund göra oss synliga, på så sätt hoppas vi att de som ska använda våra resultat redan nu ska få upp ögonen för att vi finns.

Ett exempel på hur programmet arbetar aktivt med att föra ut sina tankar och resultat är en debattartikel som Lars Zetterberg tillsammans med Svante Axelsson nyligen publicerade i Dagens Nyheter. Där beskriver de vilka konsekvenser EU:s beslut om att reformera utsläppshandel kommer att få. Bland annat att lokala miljöåtgärder kommer att spela stor roll för att snabbt minska de globala koldioxidutsläppen.

Balkgrunden till debattartikeln är att EU-kommissionen, EU-parlamentet och Ministerrådet efter två års förhandling nyligen kom överens  om hur utsläppshandeln ska reformeras.  En viktig del är att Europa kommer att minska mängden utsläppsrätter med 2,2 procent per år, vilket betyder att utsläppstaket sänks i en snabbare takt.

En annan är att det kommer att införs en mekanism som automatiskt annullerar utsläppsrätter.

Lars Zetterberg och Svante Axelsson menar i artikeln att ett så här viktigt klimatbeslut aldrig tidigare har fått en så liten uppmärksamhet.

Mistra Carbon Exit har även släppt en rapport som de har gett namnet ”Nio budskap från Mistra Carbon Exit”. Den finns att läsa här.

Fakta: Mistra Carbon Exit
Bakom programmet står ett internationellt konsortium med universitet, forskningsinstitut, myndigheter och ett tjugotal företag – bland annat Volvo, Skanska och Danske Bank. Målet är att man under de kommande fyra åren ska identifiera lösningar som behövs för att Sverige ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser till 2045. Mistra investerar 56 miljoner kronor av programmets totala budget på 81,9 miljoner, resterade del kommer från deltagande organisationer.