Publicerad 2015-11-12

Hög kvalitet på ansökningar till nya program

Mistra har nu stängt utlysningarna till programmen Plast i ett hållbart samhälle och Mistra Closing the Loop II. Ansökningarna utvärderas just nu och ett beslut väntas komma före jul.

– Vi är mycket nöjda med de projekt- och programförslag som har kommit in, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Just nu pågår ett intensivt utvärderingsarbete på Mistra. Under luppen ligger de ansökningar som har kommit in till det nya programmet Plast i ett hållbart samhälle och till den andra fasen av programmet Mistra Closing the Loop. Jobbet görs av två olika expertgrupper och deras uppdrag är att ta fram ett beslutsunderlag till styrelsen. Vilka som kommer att få miljoner för att förverkliga sina idéer kommer vi att få veta innan jul.

Att Mistra har valt att starta ett program om plast är ganska givet. Det är ett material som både är billigt och enkelt att tillverka, och som kan användas till i stort sett allt. Tyvärr är nackdelarna minst lika många, framförallt ur miljö- och resurssynpunkt. Inte minst eftersom det idag är billigare att tillverka ny plast jämfört med att återanvända uttjänta produkter. Ett mål med programmet är därför att  utveckla metoder som gör både tillverkningen och användningen mer hållbar.

Breda förslag kring hållbar plast

När utlysingen stängde i september hade tre ansökningar kommit in. En av dem är från en grupp med Lunds universitet som värd. Deras fokus är att utveckla nya processer för att tillverka plast. De vill även undersöka nya råvaror samt titta på hur användarna ställer sig till både nya och traditionella varianter av materialet.

En annan ansökan kommer från SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Tillsammans med sina samarbetspartners vill de titta på möjligheten att utveckla förnybar plast men även undersöka resurseffektivitet och hälsoaspekter.

En tredje kommer från KTH, Stockholms universitet och Innventia. Deras vision är plast från skogsråvara och andra biomassa. Med i gruppen finns ett antal industripartners vilket visar på ett stort engagemang från den svenska plastbranschen.

En expertgrupp ska nu utvärdera ansökningarna och den grupp som får styrelsens förtroende att stå som värd för programmet får en budget på totalt 60 miljoner kronor, varav 45 miljoner kronor från Mistra. Resterande del ska komma från medverkande i ansökan.

Många vill sluta kretsloppen

Programmet Mistra Closing the Loop har en annan struktur. Det är en pågående satsning som haft en första fas sedan 2012. Här har det övergripande programmet mer av administrativ karaktär och det har bestått av sju enskilda forskningsprojekt. I den nya satsningen på fas två ska nu 38 miljoner kronor fördelas på ett antal nya projekt.

Liksom de tidigare projekten är det gemensamma att de ska utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer för att hitta metoder som gör industriavfall till en nyttig resurs, och det på ett effektiv och hållbart sätt. Dessutom kommer Mistra Closing the Loop II att få två miljoner kronor till programgemensamma kommunikationsaktiviteter och samarbeten mellan enskilda projekt.

Totalt har tretton ansökningar kommit in. Förslagen handlar om allt från hur bilavfall ska tas hand om till återvinning av fosfor.

– En projekt handlar om hur vi ska hantera uttjänta solceller. Även om det är en produkt som nyligen har kommit ut på marknaden måste vi redan nu fundera på hur de ska återvinnas, säger Christopher Folkeson Welch.

Han är mycket nöjd med de ansökningar som har kommit in till Mistra Closing the Lopp II. Generellt håller de en högre standard jämfört med de ansökningar som kom in till programmet första fas.

– Normalt delar vi ut mellan fem och åtta miljoner kronor till varje projekt. Det innebär att uppskattningsvis 6 av de 13 grupper som står bakom ansökningarna kommer att få ett positivt besked i december.

Text: Per Westergård, Vetenskapsjournalisterna