Publicerad 2018-03-21

This post is also available in English

Idrott och friluftsliv kan bli Mistras nästa programsatsning

Idrott och friluftsliv har en del gemensamt när det gäller hälsoeffekter, miljöpåverkan och potential att bidra till förändring. Därför finns tankar hos Mistra att starta ett forskningsprogram där både positiva och negativa effekter av idrott och friluftsliv ur främst ett miljöperspektiv är i fokus.

– Våra program ska ha en tydlig miljöprofil. När det gäller idrott och friluftsliv kan det vara intressant med forskning om både positiva och negativa miljöeffekter som olika verksamheter ger upphov till, direkt eller indirekt. Det kan också vara intressant hur sektorerna skulle kunna bidra till en omställning och en hållbar utveckling, säger Åsa Moberg, programansvarig på Mistra.

Ett första steg i arbetet har tagits tidigare och presenteras i en förstudie skriven av Erik Arnberg.

Enligt förstudien är ett forskningsprogram viktigt av följande skäl:

  • Stor miljöpåverkan – bristande kunskaper
  • Stor omfattning – många aktörer och utövare
  • Betydande potential att minska miljöbelastningen genom nya innovativa angreppssätt
  • Viktiga samhällsintressen och stort ekonomiskt stöd från samhället
  • Stor betydelse för ekonomisk tillväxt och för arbetstillfällen, bland annat i glesbygd

Nästa steg blir en mer omfattande bakgrundsrapport som just nu arbetas fram av en internationell arbetsgrupp.

– Det är bland annat den bakgrundsrapporten som kommer ligga till grund för en eventuell utlysning. Tanken är att den ska vara klar före sommaren, och om allt går som det är tänkt kommer utlysningen att publiceras på Mistras hemsida under sommaren.

I väntan på mer information kan alla intresserade ta del av förstudien här