Publicerad 2018-06-13

This post is also available in English

Intensivt skogsbruk kan vara bra för klimatet

Diskussionen om hur skogen ska brukas har pågått länge.
Frågan är om det är det ekonomiska värdet som ska maximeras eller om mark och vegetation ska användas som ett verktyg i klimatarbetet.
För att bena ut skogens potential, inte minst som kolsänka, bjöds ett antal internationella forskare in till Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien för diskussion. Ett påstående var att ett intensivt skogsbruk är bättre för klimatet än att bara låta skogen stå.

För att nå Parisavtalets mål att jordens temperaturhöjning ska begränsas till maximalt 2 grader måste användningen av fossila bränslen minska.

Så långt är nära nog alla överens.

Betydligt svårare är vilken väg som tar oss dit. Inte minst när det gäller hur vi bäst ska utnyttja biomassa, framförallt den som tas ut ur våra skogar.  Skörda eller låta stå är den mycket förenklade frågan.

Redan idag är bioenergi den mest använda förnybara energikällan inom EU. Och för att uppfylla de mål som finns fram till 2020 för förnybar energi har ökningen under de senaste åren varit betydande.

För att belysa konsekvenserna av det ökade uttaget och öppna upp för en dialog om skogen och klimatet anordnade  KSLA, KVA och IVA, med stöd av bland annat Mistra,  en konferens  i mitten av mars.  Konferensen som hade titeln ”Forests and the climate – manage for maximum wood production or leave the forest as a carbon sink?”.   Syftet var att hitta några grundläggande principer kring skogens roll och dess möjlighet att vara en resurs i klimatarbetet. Men även för att fundera på vilka råd forskarvärlden kan ge till beslutsfattare i ämnet.

Konferensen samlade forskare från ett flertal länder. Under två dagar fick de både dela med sig av sina egna forskningsresultat och diskutera frågor där det inte alltid finns full enighet.

Utgångspunkten var att samspelet mellan skogar och klimatsystemet är komplext. Klart är dock att klimatförändringarna påverkar skogarna, samtidigt som skogs- och skogsindustrin i sin tur påverkar växthusgasbalansen. Skogen kan både få rollen som en kolsänka eller bidra med produkter som i sin tur binder koldioxid eller minska behovet av fossila produkter.

Skogar har även förmågan att påverka klimatet mer indirekt, bland annat genom att reflektera tillbaka solljus till rymden istället att värma upp jordytan.

Inom vetenskapen finns dock en rad olika tuffa kontroverser kring hur skogar och skogsbruksmetoder påverkar klimatet. En orsak till de olika synsätten kan vara att forskare ofta tittar på skogen ur olika perspektiv och ingångspunkter. Även om var och en kan vara korrekt utifrån ett eget snävt perspektiv leder de skilda synsätten till att både beslutsfattare och allmänheten blir förvirrade.  Vilket i sin tur gör det svårt för dem att avgöra vilka beslut som är rätt och riktiga.

Konferensen ville därför öppna en dialog om skogens roll och tydliggöra de olika åsikter som finns men även se var det finns behov av en fördjupad kunskap för att på så sätt kunna bidra till en mer modern syn på skogar och klimat.

Leif Gustavsson, professor på Linnéuniversitetet, kan symbolisera den ena sidan. Enligt honom kan ett högt uttag av biomassa från skogen, förutsatt att de ersätter fossila produkter och bränslen, ge betydande klimatfördelar jämfört med en minskad mängd uttagen biomassa och därigenom ökad inlagring av kol i skogen.

Gert-Jan Nabuurs, professor på Wageningen University i Nederländerna menade att frågan om vi ska satsa på ökad skogsproduktion eller skapa kolsänkor egentligen är felformulerad.

– Det handlar mer om vad vi ska göra var. Idag står träbaserad biomassa för omkring sex procent av den primära energianvändningen. Det är möjligt att öka användningen till drygt tio procent men för att nå dit krävs att Europas länder tar hänsyn till skogens många olika funktioner och skapar balans mellan områden med aktivt skogsbruk och områden som kan fungera som en kolsänka.

Om trä och biomassa ska användas för att minska utsläpp av växthusgaser krävs att skogen hanteras hållbart men även att de påstådda klimatfördelarna som användning av biomassa sägs skapa bygger på verifierbar och trovärdig dokumentation, menade Werner Kurz, senior forskare på Canadian Forest Service.

– Klarar vi det skulle biomassa på lång sikt kunna spela en nyckelroll för att skapa netto-negativa utsläpp av växthusgaser.

Efter en och en halv dags forskarpresentationer fick företrädare för branschen, myndigheter och politiken en halv dag på sig att diskutera vad som bör göras. Den diskussionen lär fortsätta i olika sammanhang, men förhoppningsvis nu med lite mer vetenskapligt kött på benen.

Länkar:

Vill du ta del av en rapport och all dokumentation från konferensen hittar du det på denna länk.

En kort tid efter seminariet beslutade regeringen om en strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Kärnan i programmet är att skapa en bred dialog om skogens roll för ett hållbart samhälle och en växande bioekonomi.

Läs mer här