Publicerad 2017-06-15

This post is also available in English

KTH får ansvar för forskningsprogram om hållbar konsumtion

Mistra investerar 45 miljoner kronor i ett forskningsprogram om hållbar konsumtion. KTH kommer att driva programmet tillsammans med sju svenska forskningspartners och tjugofyra andra intressenter.

Vi lever i en värld där konsumtion har fått en allt viktigare roll. Både som ekonomisk motor för samhället och för att tillfredsställa enskilda personers behov. Det finns dock en baksida. I takt med att en köpstark medelklass har växt fram i världen skapas stora miljöproblem samtidigt som jordens resurser utnyttjas allt hårdare.

Hållbar konsumtion ligger därför högt upp på den globala dagordningen. När FN 2015 listade 17 utvecklingsmål fanns hållbara konsumtions- och produktionsmönster med, som en förutsättning för att vi ska kunna ställa om till en mer hållbar ekonomi.

Men det räcker inte att var och en av oss handlar lite mindre, det krävs även samhälleliga förändringar. Idag försöker politiker ofta styra utvecklingen med hjälp av skatter och subventioner, genom lagar och förordningar och med hjälp av information. Hur dessa fungerar tillsammans finns det däremot mindre kunskap om.

Därför startar Mistra nu ett forskningsprogram om hållbar konsumtion med målet att fylla ut de kunskapsluckor som finns. Programmet kommer att ha en sammanlagd budget på 50 miljoner under fyra år varav 45 miljoner kronor kommer från Mistra.

Många bra ansökningar

Intresset för programmet har varit stort. När utlysningen stängde i mars hade sju ansökningar kommit in. I de konsortier som bildades för att klara utlysningskraven fanns i stort sätt samtliga svenska universitet och högskolor med. Dessutom har ett hundratal företag, myndigheter och intresseorganisationer varit engagerade i ansökningsprocessen.

Under våren utvärderades de inkomna ansökningarna av en internationell panel under ledning av Dale Southerton, professor i sociologi vid University of Manchester.

Panelens rekommendation, vilket senare även blev styrelsens beslut, var att ge programmet till ett konsortium under ledning av KTH. I programmet kommer ytterligare sju svenska forskningsgrupper och tjugofyra andra partners att vara engagerade. Gruppens ansökan har namnet ”Sustainable Consumption: from niche to mainstream”.

– Det här är ett program som strävar mot en samhällsförändring i bred mening. Vi har duktiga forskare inom hållbar konsumtion och programmet har möjlighet att samla kraften hos kompetenta avnämare. Personligen gillar jag programmets ansats: att gå från nischbeteende till mainstream. Det ligger nära Mistras själ, säger Åke Iverfeldt, vd för Mistra.

Enligt utvärderingsgruppen höll samtliga ansökningar en hög nivå. Slutsatsen blev ändå att KTH:s ansökan var den mest genomtänkta. Där fanns ett tydligt fokus på frågor som rör konsumtion, behovet av samhälleliga förändringar och hållbarhetsfrågor. Dessutom bedömdes de ha tydliga tankar om hur programmet ska organiseras, liksom idéer om hur de ska kunna stärka Sveriges konkurrenskraft.