Publicerad 2018-05-02

This post is also available in English

Lisa Sennerby Forsse ny ordförande för evidensbaserad miljöanalys

Redan tidigare har det varit klart att verksamheten för evidensbaserade utvärderingar som Mistra byggt upp flyttar till Formas. Nu har regeringen beslutat vilka som ska leda verksamheten. Ordförande blir Lisa Sennerby Forsse, förre detta rektor på Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

– Jag tycker det var roligt att få frågan, det är en helt ny verksamhet för Formas och det känns viktigt att få igång det här arbetet på ett bra sätt, säger Lisa Sennerby Forsse.

Mistras råd för evidensbaserad miljövård (EviEM) startade 2012. Uppdraget var att göra systematiska utvärderingar av olika miljöfrågor för att skapa bättre beslutsunderlag för beslutsfattare inom miljöområdet. Verksamheten tas från årsskiftet över av forskningsrådet Formas.

Lisa Sennerby Forsse är docent och adjungerad professor i växtfysiologi. Hon har tidigare varit huvudsekreterare på Formas, rektor på SLU och är sedan 2015 preses för Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien. Som ordförande ska Lisa Sennerby Forsse leda Rådet för evidensbaserad miljöanalys vars uppgift är att besluta om vilka utvärderingar, analyser och sammanställningar av publicerad miljöforskning som Formas ska genomföra. Allt med syfte att ta fram vetenskapligt stöd för styrmedel och åtgärder i arbetet med att nå de svenska miljömålen.

Rådet för evidensbaserad miljöanalys kommer bestå av en ordförande och högst tio andra ledamöter där de första tre nu är utsedda; Susanna Axelsson, som är generaldirektör på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, Naturvårdsverkets generaldirektör Björn Risinger och Kai Lindström som är ordförande i Finlands Akademis forskningsråd för biovetenskap och miljö samt professor i ekologi och evolutionsbiologi vid Åbo Akademi.

Från och med den 1 januari 2018 har Formas i uppdrag från regeringen att sammanställa befintlig forskning av relevans för arbetet med de svenska miljömålen och att tillgängliggöra sammanställningarna så att de kan fungera som beslutsunderlag i detta arbete. Formas kommer att utföra uppdraget i form av så kallade systematiska översikter där målet är att ge ett så objektivt och opåverkat svar som möjligt på frågorna. Uppdraget styrs av ett eget beslutsorgan, Rådet för evidensbaserad miljöanalys.