Publicerad 2018-06-24

This post is also available in English

Mer fokus på hållbarhet behövs i forskning om idrott och friluftsliv

Mistra undersöker förutsättningarna för ett forskningsprogram om idrott och friluftsliv. Att kunna minska klimatpåverkan och bidra till hållbar utveckling är en förhoppning med satsningen. Lika viktigt att få mer kunskap kring policyfrågor och beslutsfattande. Det konstaterar internationella experter i sin rapport till Mistra.

Länk till utlysningen

– Det skulle behövas ett brett forskningsprogram för att integrera forskning om miljö och hållbar utveckling med forskning om idrott och om friluftsliv.

Det säger Brian McCullough, forskare vid Seattle University i USA, och ordförande i den internationella expertgrupp som nyligen lämnade över en bakgrundsrapport på området till Mistra.

Idrottsutövning, åskådarsporter och friluftsliv har en viktig roll i många barns och vuxnas liv, men det kan också innebära en betydande påverkan på miljön. Det kan exempelvis handla om resurser för att arrangera större sportevenemang, transporter till och från idrotts- och friluftslivsaktiviteter, utrustning, mat etc. Naturupplevelser lockar dessutom ofta människor till avsides belägna naturområden, med inverkan på den lokala naturen som följd.

Pågående klimatförändringar ändrar i viss mån förutsättningarna för idrottande, och det finns de som uttrycker farhågor inför framtiden för sin sport, säger Brian McCullough.

– Företrädare för den nordamerikanska hockeyligan NHL har påpekat att varmare vintrar leder till färre naturisar och att det på sikt påverkar nyrekrytering av både spelare och supportrar, säger Brian McCullough.

Under våren har den internationella arbetsgruppen – med fem välrenommerade forskare från Norge, Finland, Österrike, Storbritannien och USA – träffats via videolänk samt även haft ett tvådagarsmöte i Stockholm. Deras uppdrag har varit att se över aktuell forskning och föreslå områden för ett möjligt forskningsprogram.

Gruppen konstaterar i sin rapport att det krävs en systemsyn och ett tvärvetenskapligt angreppssätt för att bättre inkludera hållbarhetsfrågor i dagens idrotts- och friluftsforskning. Två områden pekas ut som särskilt betydelsefulla för att få till stånd en förändring: dels forskning kring policyer och styrmedel för ändrat beteende, dels forskning om beslutsfattande, både på individ- och gruppnivå.

En satsning på ökad hållbarhet inom idrott och friluftsliv skulle kunna generera positiva effekter även på andra områden, tror Brian McCullough.

– Idrott och friluftsliv har en stor räckvidd och når ut till många människor över hela världen. Det kan utnyttjas för att främja hållbara beteenden och alternativ som får betydelse även i andra delar av dessa människors vardag.

Mistras styrelse beslutade under sitt möte i juni att starta ett forskningsprogram inom området. Länk till utlysningen.

Text: Henrik Lundström