Publicerad 2017-03-30

Miljökommunikation möjligt tema för forskningsprogram

Mistra överväger att finansiera ett nytt program om forskningskommunikation. Arbetet med att ta fram en bakgrundsrapport pågår. Planen är att göra en utlysning under hösten.

Fortfarande åtnjuter forskning och forskare en relativt stor trovärdighet i samhället. Men även forskningskommunikation, inte minst inom miljöområdet, utmanas av en växande politisk polarisering i samhället och till och med av ren desinformation – ”fake news”. En utveckling som även Mistra märkt av.

–  Alla pratar om en ökad faktaresistens. Miljöfrågor är många gånger särskilt känsliga, eftersom det involverar människors beteenden och ideologiska skiljelinjer. Det gör det ibland svårt att föra en bra dialog, säger Mistras kommunikationsansvarige Malin Lindgren.

Nyligen gav Mistra i uppdrag åt den brittiska organisationen Climate Outreach att gå igenom kunskapsläget inom vetenskapskommunikation, med fokus på miljöforskning. Deras uppgift är att utvärdera litteratur, men också intervjua forskare och praktiker inom området. Deras slutsatser ska bland annat innehålla förslag till Mistra om hur ett forskningsprogram skulle kunna utformas.

Malin Lindgren konstaterar att Mistra inte tänker sig ett praktiskt inriktat program, som tar fram checklistor om hur man framgångsrikt kommunicerar sin miljöforskning.

– Programmet ska snarare bidra med en djupare förståelse för forskningskommunikationens villkor och aktuella utmaningar. Det kan exempelvis röra frågeställningar kring vetenskaplig evidens, kritiskt tänkande, tillit, ”framing” eller populism, säger Malin Lindgren.

Bakgrundsrapporten från Climate Outreach presenteras i sommar, och under sensommaren kommer Mistra troligen att kalla till en hearing med svenska intressenter. Därefter kommer Mistras styrelse att ta ställning till en eventuell utlysning.