Publicerad 2017-12-13

This post is also available in English

Mistra satsar på bioekonomi och skogen

Mistra har beslutat att starta ett program om bioekonomi där skogens resurser skall stå i fokus. Det ska förhoppningsvis bidra till att Sverige kan bli ett fossilfritt land 2045.

Sverige har som mål att landet ska vara både koldioxidneutralt och fossiloberoende om drygt 25 år. För att vi ska komma dit måste vi få tillgång till alternativ som är både förnybara och lättillgängliga. Samtidigt måste de ha ett konkurrenskraftigt pris.

För Sverige, och många andra länder, är en ökad användning av biomassa en tänkbar väg bort från oljeekonomin. Men för att det inte bara ska vara en möjlighet utan även bli till verklighet krävs både mer kunskap, ny teknik och en acceptans för en ökad användning av resurser från skogen.

Mistra har därför beslutat att investera i ett forskningsprogram där användningen av primära och sekundära råvaror från skogen fokuseras, som en värdefull resurs för flera industrisektorer. Förhoppningen är att programmet ska bidra till att övergången till ett hållbart samhälle baserat på en ökad användning av biomassa underlättas.

Innan Mistras styrelse fattade beslut om starta programmet hade en internationell expertgrupp tagit fram en bakgrundsrapport. Enligt rapporten finns det flera aspekter av forskning kring bioekonomi som behöver utvecklas. Expertgruppen ansåg att tyngdpunkten för en svensk bioekonomi finns inom skogsindustrin men att det finns möjlighet att bygga ut den till andra områden. En del av den kunskap som kommer fram kan även vara tillämpningsbar för resurser från jordbruk, vattenbruk och från olika avfallsmaterial. Det ansågs också viktigt att den utvecklade bioekonomin drar nytta av möjligheterna som digitalisering erbjuder.

Programmet kommer att ha en budget på 83 miljoner kronor varav 58 miljoner kronor kommer från Mistra. Mistra satsar initialt på ett fyraårigt program men är tydliga med möjligheten att programmet kan förlängas med ytterligare fyra år om det uppnår förväntade resultat och genomslag.

De som är intresserade av att få värdskapet för programmet har nu fram till den sista maj på sig att formulera sin ansökan. Underlaget för ansökan kommer att publiceras på Mistras hemsida inom kort.

Läs mer om processen som har lett till programmet här.

Text: Per Westergård