Publicerad 2015-12-17

Mistra storsatsar på smartare materialåtervinning

Programmet Mistra Closing the Loop har precis avslutats. Resultatet blev så lyckat att Mistras styrelse nu satsar 40 miljoner kronor i en andra omgång. Sex delprojekt kring att utveckla nya sätt att ta tillvara restprodukter från industrin kommer att få dela på pengarna.

Mistra Closing the Loop är ett tvärvetenskapligt program som handlar om att omvandla industrins bi- och restprodukter till värdefulla resurser. Den första omgången av programmet startades 2012 och avslutades hösten 2015.

Under programperioden har sju olika projekt arbetat med allt från hur hela bilar bäst ska återvinnas till hur enstaka ämnen som fosfor ska kunna tas tillvara istället för att deponeras som farligt avfall.

Det unika med programmet är att det består av individuella självständiga projekt som söks och beviljas oberoende av varandra.

– Programmet kommer därmed att ha många lika viktiga fokus som tillsammans bidrar till en ökad kunskap, utveckling och förståelse inom området. Forskare som tittar på beteendefrågor är lika viktiga som de som försöker skapa det perfekta stålet med slagg från aluminiumsmältverk. Det som förenar oss är viljan att hitta metoder för att ta hand om och återanvända industriavfall på ett effektivt sätt, säger programchefen Evalena Blomqvist.

Lärdomar inför nysatsning

Att projekten har haft olika vetenskapliga ingångar har inte varit något problem, snarare tvärtom. Den konkurrens som ibland kan finnas mellan forskare med olika inriktningar och metoder har enligt Evalena Blomqvist helt uteblivit, istället har de tittat på varandras projekt och i flera fall kunnat bidra med helt nya infallsvinklar.

– Även om alla har haft en stark passion för sina egna projekt har deras intresse och kloka inspel till andra deltagare bidragit till att vi har haft ett konstruktivt klimat inom programmet.

De erfarenheter av programledning som kom fram under den första fasen av Mistra Closing the Loop kommer nu att utgöra grunden för den andra omgången av programmet som startar i början av 2016.

Totalt kommer Mistra att satsa 40 miljoner kronor varav 38 kommer att gå till konkret forskning. De resterande 2 miljoner kronorna ska användas för att ytterligare stärka samverkan mellan de olika forskningsprojekten.

– De projekt som nu får medel är alla innovativa när det gäller att utnyttja de resurser som finns i avfallet. Även om de inbördes är väldigt olika hoppas vi att de ska hitta synergier som gör att de tillsammans skapar större miljö- och klimatnytta än vad de kan göra var för sig, säger Christopher Folkeson Welch, programansvarig på Mistra.

Samverkan öppnar nya resurser

Gemensamt för de beviljade projekten är att de ska utveckla ny kunskap och öka samverkan mellan olika aktörer för att hitta metoder som gör industriavfall till en nyttig resurs, och det på ett effektiv och hållbart sätt.

I november när fas ett av Mistra Closing the Loop avslutades anordnade programmet ett seminarium för att summera erfarenheterna. Några av de generella tankarna som kom fram var att jungfruliga material fortfarande är för billiga för att ekonomiskt motivera en omställning. En anledning till det låga priset är att de inte bär sina egna miljökostnader, och därför skulle det behövas en ny politik som underlättar för de sekundära råvarorna. Ett annat problem är att det saknas standarder som beskriver kvaliteten hos återanvända material. Det gör det svårt att välja rätt kvalitet för varje tillämpning. Att som nu ofta alltid välja den bästa kvaliteten är slöseri och motverkar omställningen till ett mer hållbart samhälle.

Text: Per Westergård

DE PROJEKT SOM KOMMER ATT FÅ STÖD UNDER KOMMANDE FYRA ÅR ÄR:

  • EBaR med Swerea MEFOS som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för att återvinna alkalibatterier.
  • Constructivate med Chalmers som huvudsökande. De kommer att få 8 miljoner kronor för att en bättre hantering av avfall från byggnadsrivning.
  • Shredder valorization med Linköpings universitet som huvudsökande. De kommer att få 7,95 miljoner kronor för att utveckla metoder för bedömning av värdet på olika fraktioner inom avfallshantering.
  • GLAD med Örebro universitet som huvudsökande. De kommer att få 5,9 miljoner kronor för att utveckla en kombinationer av processer med malm och träfiber för materialåtervinning.
  • Cimmrec med RISE IVF  som huvudsökande. De kommer att få 2,64 miljoner kronor för att ta fram LCC- och LCA-modeller för att effektivisera hantering av avfallsflöden.
  • Explore med Chalmers som huvudsökande. De kommer att få 5,56 miljoner kronor för att förbättra processer vid bilåtervinning.