Publicerad 2016-05-12

Mistra Urban Futures först ut med praktikplats för nyanlända

Samar Ramli från Palestina ska forska om migration och urbanisering inom Mistra Urban Futures. Hon är först ut i Mistras satsning för att erbjuda nyanlända flyktingar med akademisk bakgrund praktik inom sina olika forskningsprogram.

När antalet flyktingar som kom till Sverige var som allra högst strax före jul förra året ville Mistras styrelse göra en insats för att underlätta situationen. Därför beslutade de att avsätta medel för att kunna erbjuda praktik för personer med någon form av akademisk bakgrund, men som ännu inte har etablerat sig på den svenska arbetsmarknaden. Praktiken ska ske hos något av Mistras pågående forskningsprogram, inom etablerade centrumbildningar eller i nära anslutning till dessa.

Tanken är att satsningen ska vara till nytta för båda parter. Poängen för praktikanten är de får en chans att visa upp vad han eller hon kan och därmed få möjlighet att snabbare etablera sig i det svenska samhället. För forskningsprogrammen kan personer som kommer hit med ett annorlunda perspektiv bidra till nya infallsvinklar.

– Redan innan Mistras styrelse fattade sitt beslut hade vi börjat grunna på vad vi skulle kunna göra inom migrationsområdet. Bland annat hade vi tagit kontakt med Göteborgs universitet och Chalmers, som båda ligger långt framme inom området, för att få ta del av deras erfarenheter. Vår tanke vara att migration och urbanisering skulle bli ett nytt forskningsområde inom programmet, säger Mikael Cullberg som är Göteborgsplattformen inom Mistra Urban Futures.

Knyter till sig ny erfarenhet

När beslutet om finansiering till praktikplatser kom fanns det därför ingen tvekan inom programmet att de skulle hitta en lämplig person att erbjuda en plats till. Det blev Samar Ramli.

Hon är palestinier som är utbildad i både Spanien och USA och med yrkeserfarenhet från FN:s hjälporganisation för Palestinaflyktingar (UNWRA) och från arbete med att främja det palestinska näringslivet. Hos UNWRA arbetade hon bland annat inom ett program för mikrofinansiering.

Exakt vad hon kommer göra att under sin praktik hos Mistra Urban Futures är inte helt klart.

– Vi har idéer om forskningsinsatser inom området migration och urbanisering men hon kommer själv att få vara med och bestämma vad hon ska ägna sin tid åt.

I Mistras satsning finns ingen exakt kravprofil för att kunna få en praktikplats. Det enda villkoret är att personerna, förutom att ha en akademisk bakgrund, deltar i Arbetsförmedlingens etableringsprogram. Genom att delta där har de rätt till ersättning från Försäkringskassan för sitt uppehälle. Mistras bidrag är att stå för kostnader för handledning men även andra utgifter som programmen har i samband med att de tar hand om praktikanterna. Hur många personer som kommer att erbjudas en plats är inte fastställt.