Publicerad 2018-10-31

This post is also available in English

Mistra Urban Futures positivt exempel i Nature

Två artiklar har nyligen publicerats i Nature och Nature Climate Change, där forskare från Mistra Urban Futures medverkar som författare. I en av artiklarna lyfts Mistras modell att arbeta med samproducerad forskning fram.

Det är forskaren Beth Perry som står som sista namn i en kommenterande artikel i Nature från oktober i år. Beth Perry leder den brittiska plattformen av Mistra Urban Futures, som är ett centrum för hållbar stadsutveckling med sex plattformar i städer runt om i världen.

I artikeln argumenterar hon och hennes medförfattare om behovet av samproducerad forskning (co-production) för att lösa svåra samhällsproblem. De menar vidare att det traditionella forskningssystemet inte skapar tillräckligt bra incitament för att främja den sortens forskning. Ett problem som artikelförfattarna lyfter fram är svårigheten att mäta kvaliteten på samproducerad forskning med dagens bibliometriska mätmetoder eftersom dessa mått sällan fångar relevansen i forskningen. Eller hur pass mycket den faktiskt förändrar.

Samproducerad forskning, där mottagarna av forskningsresultaten är involverade i själva forskningsprocessen, är ett signum för Mistra Urban Futures. Merparten av verksamheten går under denna flagg. Grundtanken är att det leder till forskningsresultat som har bättre förutsättningar att komma till användning.

Men än så länge finns bara en handfull exempel på genomtänkt samproducerad forskning och därför alltför få generella slutsatser att dra. Ett noterbart undantag, skriver författarna, är Mistra Urban Futures som har utvecklat workshops för att sprida kunskap om samproduktion, startat en tvärvetenskaplig forskarskola och även skrivit en handbok i samproduktion. Mistra Urban Futures arbetar också med att utveckla metoder för att systematiskt utvärdera sådan forskning. Artikelförfattarna lyfter särskilt fram att centrumets ”kriterier för högkvalitativ samproduktion inkluderar relevans, trovärdighet och legitimitet.”

Artikeln publicerades i ett temanummer om just samproducerad forskning i Nature. Enligt Mistra Urban Futures programchef David Simon är valet av tema ett tecken i tiden. Samproducerad forskning ses som allt viktigare för att möta mänsklighetens stora utmaningar, menar han.

David Simon är själv en av författarna bakom en annan publicering i septembernumret av Nature Climate Change. Där publicerades en artikel om vikten av ett vidgat fokus när det gäller urbanforskning, också det en debatterande artikel. Att urbana miljöer fått ljuset på sig märks bland annat i IPCC:s senaste rapporter där flera kapitel handlar om staden.

– Det är uppenbart att staden lyfts fram som en nyckel i utvecklingen mot en hållbar tillvaro på planeten. Men då gäller det att stadsmiljöerna utvecklas på ett gynnsamt sätt, säger David Simon

Hittills har fokus varit alltför snävt tekniskt, menar han och de övriga artikelförfattarna. Det har mer handlat om tekniska lösningar och mindre om hur olika former av styrande påverkar hur städer utvecklas. Det kan handla om beslut på olika nivåer, landägande, intressekonflikter och hur goda beslut kan bromsas upp.

– Det vi tyckte saknades var samhällsvetenskapliga perspektiv och exempelvis socio-institutionella faktorer som kan förklara varför vissa låsningar uppstår, säger David Simon.

I artikeln talas bland annat om så kallat stigberoende (path dependancy). Med det menas att när ett beslut tas om exempelvis infrastruktur, energiförsörjning eller avfallshantering så kan det prägla stadstutvecklingen under generationer. Att man exempelvis byggt många städer utifrån privatbilismen är ett av skälen till varför många av dagen städer är glest utspridda (så kallad urban sprawl) istället för att bygga koncentrerade städer vilket på många sätt är mer gynnsamt. Eller att man bygger socioekonomiska enklaver dit människor med låga inkomster inte kan flytta.

– Det gäller också att säkerställa att nya städer som byggs inte upprepar våra misstag. Tyvärr finns tecken på att de inte gör just det, säger David Simon.

Mistra Urban Futures är en åttaårig satsning av Mistra vars finansiering löper ut år 2020.

 

Artiklar:

Urban transformative potential in a changing climate, Nature Climate Change, september 2018

Craft metrics to value co-production, Nature , 3 oktober 2018

Text: Tomas Heldmark