Publicerad 2015-04-01

Mistra Urban Futures utvärderar FN:s hållbarhetsmål

De nya hållbarhetsmål som FN ska ta fram för urbana miljöer utvärderas nu inom Mistra Urban Futures. Centrets nya chef David Simon har initierat projektet som under våren pågår i fem städer i världen.

– Mistra Urban Futures får en möjlighet att spela en ledande roll i en viktig internationell process, säger han.

FN har haft åtta millenniemål som antogs år 2000 för att förbättra livet för världens fattiga. De har 2015 som målår och när de nu löper ut vill FN ersätta dem med ett antal globala hållbarhetsmål. Ett av de nya målen ska handla om hållbar urban stadsutveckling.

När David Simon tillträdde som ny centrumledare för Mistra Urban Futures i höstas såg han det som en av sina första uppgifter att testa vilka indikatorer ett sådant hållbarhetsmål bör innehålla. De måste vara mätbara och fungera i alla sorts städer, inte bara i rika utvecklade städer. Det måste även finnas tillgängliga data som är möjliga att samla in på årsbasis, resonerade han.

Nu är ett sådant projekt sjösatt och pågår i fem städer i världen. MUF:s fyra städer deltar plus Bangalore i Indien. I MUF ingår Göteborg, Manchester, Kisumu och Kapstaden. David Simon förklarar:

– Alla dessa städer kan räknas som mellanstora. Ingen är störst i respektive land, men de är ändå tillräckligt stora och sinsemellan väldigt olika. Om indikatorerna fungerar i dessa städer är det troligt att de gör det även i många andra städer på jorden.

De nya målen väntas bli bindande i så måtto att medlemsländernas regeringar årligen ska rapportera dem till FN. Därför måste indikatorerna han en rimlig ambitionsnivå och vara möjliga att rapportera.

Arbetet är i full gång

De indikatorer som ska testas är bland annat följande: Andel invånare som lever i slumområden, Tillgång till kollektivtrafik, Befolkningstäthet, Skyddet av kulturella tillgångar och naturtillgångar samt ytterligare sex indikatorer. David Simons ambition är att det slutliga urbana hållbarhetsmålet ska ha sju indikatorer.

Projektet utförs av team i de fem olika städerna och de marscherar raskt. Man startade i mars och ska presentera sina resultat i slutet av juni. FN:s generalsekreterare ska i slutet av september i år annonsera de nya hållbarhetsmålen.

Det var 2012 under konferensen Rio +20 som medlemsstaterna kom överens att påbörja en process mot att utveckla hållbarhetsmål för att ersätta millenniemålen, en process som skulle vara transparent och öppen. MUF var en av de aktörer som argumenterade för att ett av målen bör handla om hållbar urban utveckling. Orsaken är att över hälften av världen befolkning idag bor i städer och att storstadens problem och utmaningar skiljer sig från landsbygdens. I juni 2014 tog UN Open Working Groups upp det urbana hållbarhetsmålet som nummer elva.

– Det är symboliskt viktigt att ett av de planerade 17 hållbarhetsmålen är urbant. Det sätter fokus på de utmaningar som finns i städerna, men också de möjligheter som ryms där för att förbättra människors liv, säger David Simon.

Goda kontakter med FN

Projektet är finansierat av Mistra och Sida. David Simon har här dragit nytta av sina tidigare roller som rådgivare inom FN, bland annat i FN:s organ för boende och bebyggelse, HABITAT. Han har lyckats övertyga beslutsfattare inom det organ som arbetar med hållbarhetsmålen, Sustainable Development Solutions Network, att Mistra Urban Futures speciella arkitektur med olika plattformar runt om i världen är som klippt och skuret för detta uppdrag.

– Mistra Urban Futures får här en möjlighet att spela en ledande roll i en viktig internationell process, säger David Simon.

I övrigt är MUF klar med underlaget för sin halvtidsutvärdering. I planerna för en eventuell fortsättning på programmet ingår att utveckla nya plattformar i fler kontinenter. Bland annat sneglar man på staden Bangalore och nuvarande projekt är en sorts testballong för att undersöka jordmånen för ett framtida samarbete.

– Vi har också tankar om städer i Latinamerika och Nordamerika, men vi får se vad våra resurser räcker till, säger David Simon.

Text: Thomas Heldmark, Vetenskapsjournalisterna